TDEX 10 ( -0.02 -0.21% )

กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ TDEX “ ปันผล 2564

กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
26-01-202105-02-202123-02-2021เงินปันผล0.20
28-01-202014-02-202028-02-2020เงินปันผล0.27
29-01-201908-02-201926-02-2019เงินปันผล0.2001/01/18-31/12/18
05-01-201825-01-201813-02-2018เงินปันผล0.290001/01/17-31/12/17
17-01-201726-01-201715-02-2017เงินปันผล0.304001/04/16-31/12/16
07-04-201620-04-201610-05-2016เงินปันผล0.342001/01/16-31/03/16
21-01-201502-02-201523-02-2015เงินปันผล0.314001/01/14-31/12/14
09-01-201422-01-201407-02-2014เงินปันผล0.3240 
22-01-201301-02-201319-02-2013เงินปันผล0.1301/06/12-31/12/12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3