-->

TFFIF 12 ( 0.00 0.00% )

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
Status : อัพเดท 13 พฤศจิกายน 2562

“ TFFIF “ ปันผล 2562

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
15-08-201927-08-201916-09-2019เงินปันผล0.096201/Apr/2019-30/Jun/2019
15-02-201927-02-201915-03-2019เงินปันผล0.074401/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3