TFFIF 10 ( 0.00 0.00% )

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
Status : อัพเดท 22 ตุลาคม 2563

“ TFFIF “ ปันผล 2563

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
17-08-202027-08-2020เงินปันผล0.077101/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
18-05-202028-05-2020เงินปันผล0.103201/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
17-02-202027-02-202016-03-2020เงินปันผล0.116301/Oct/2019-31/Dec/2019
18-11-201928-11-2019เงินปันผล0.119501/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
15-08-201927-08-201916-09-2019เงินปันผล0.096201/Apr/2019-30/Jun/2019
15-02-201927-02-201915-03-2019เงินปันผล0.074401/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3