TFMAMA 193 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 มกราคม 2564

“ TFMAMA “ ปันผล 2564

จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีบนงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
10-04-202023-04-202008-05-2020เงินปันผล2.2001/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
18-03-202011-05-202028-05-2020เงินปันผล2.2001/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3