TH 3 ( -0.90 -22.28% )

บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ TH “ ปันผล 2564

ประมาณ 50-60% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผุ้ถือหุ้น

บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
28-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
29-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
23-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
17-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
01-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
15-03-201228-03-201224-05-2012เงินปันผล0.023001/01/11-31/12/11
10-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
12-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
12-03-200926-03-200930-04-2009เงินปันผล0.0201/01/2008-31/12/2008
27-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
27-03-200709-04-200728-05-2007เงินปันผล0.0601/01/2006-31/12/2006
30-03-200607-04-200626-05-2006เงินปันผล0.1000
29-03-200505-04-200527-05-2005เงินปันผล0.2000
21-03-199708-05-199727-05-1997เงินปันผล0.5000
21-03-199608-05-199627-05-1996เงินปันผล0.5000
17-03-199503-05-199526-05-1995เงินปันผล1.0000
04-02-199415-02-199404-03-1994เงินปันผล2.0000
18-03-199320-04-199314-05-1993เงินปันผล1.7000
15-04-199221-04-199215-05-1992เงินปันผล2.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3