THAI 3 ( -0.04 -1.32% )

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 ตุลาคม 2563

“ THAI “ ปันผล 2563

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวมทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
28-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
17-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
23-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
21-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
28-02-201313-03-201310-05-2013เงินปันผล0.5001/01/12-31/12/12
24-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
25-02-201111-03-201120-05-2011เงินปันผล1.2501/01/2010-31/12/2010
26-02-201031-03-201027-05-2010เงินปันผล0.2501/01/2009-31/12/2009
18-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
25-02-200818-04-200809-05-2008เงินปันผล0.4501/10/2007-31/12/2007
26-11-200707-01-200825-01-2008เงินปันผล1.8001/10/2006-30/09/2007
23-11-200605-01-200726-01-2007เงินปันผล1.6500
24-11-200503-01-200620-01-2006เงินปันผล1.5000
25-11-200428-12-200414-01-2005เงินปันผล1.0000
27-05-200404-06-200425-06-2004เงินปันผล1.5000
27-11-200329-12-2003เงินปันผล1.0000
30-10-200307-11-200328-11-2003เงินปันผล1.0000
28-11-200226-12-2002เงินปันผล1.5000
21-11-199726-12-1997เงินปันผล1.5000
28-11-199603-01-1997เงินปันผล1.5000
29-11-199529-12-199520-01-1996เงินปันผล1.5000
22-12-199403-01-199521-01-1995เงินปันผล1.5000
23-12-199307-01-1994เงินปันผล0.5000
18-11-199202-12-199218-02-1993เงินปันผล1.0000
31-01-199230-01-1992เงินปันผล48.2960
16-12-199116-12-1991เงินปันผล500.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3