TK 10 ( -0.05 -0.51% )

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ TK “ ปันผล 2564

ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-202108-03-202113-05-2021เงินปันผล0.4201/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-202011-03-202012-05-2020เงินปันผล0.5501/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-201911-03-201915-05-2019เงินปันผล0.4501/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-201806-03-201810-05-2018เงินปันผล0.5201/Jan/2017-31/Dec/2017
24-02-201708-03-201718-05-2017เงินปันผล0.4501/01/16-31/12/16
18-02-201602-03-201618-05-2016เงินปันผล0.4001/01/15-31/12/15
24-02-201509-03-201512-05-2015เงินปันผล0.1801/01/14-31/12/14
20-02-201405-03-201415-05-2014เงินปันผล0.4301/01/13-31/12/13
26-02-201311-03-201309-05-2013เงินปันผล0.4301/07/12-31/12/12
08-08-201221-08-201206-09-2012เงินปันผล0.3701/01/12-30/06/12
22-02-201205-03-201210-05-2012เงินปันผล0.580001/01/2011-31/12/2011
23-02-201108-03-201110-05-2011เงินปันผล0.5201/01/2010-31/12/2010
23-02-201008-03-201014-05-2010เงินปันผล0.3601/01/2009-31/12/2009
25-02-200910-03-200914-05-2009เงินปันผล0.3401/01/2008-31/12/2008
27-02-200831-03-200815-05-2008เงินปันผล0.3201/01/2007-31/12/2007
08-03-200603-04-200625-05-2006เงินปันผล0.4000
01-03-200528-03-200520-05-2005เงินปันผล0.3800
01-03-200401-04-200427-05-2004เงินปันผล0.3500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3