TKT 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ TKT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
14-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล001/Jan/2019-31/Dec/2019
14-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
13-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล001/Jan/2019-31/Dec/2019
13-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
28-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
24-02-201607-03-201613-05-2016เงินปันผล0.0601/01/15-31/12/15
25-02-201509-03-201508-05-2015เงินปันผล0.10 
26-02-201410-03-201429-04-2014เงินปันผล0.1501/01/13-31/12/13
20-02-201305-03-201329-04-2013เงินปันผล0.1801/01/12-31/12/12
22-02-201206-03-201227-04-2012เงินปันผล0.05
23-02-201108-03-201127-04-2011เงินปันผล0.1201/01/2010-31/12/2010
22-02-201009-03-201021-04-2010เงินปันผล0.1201/01/2009-31/12/2009
25-02-200910-03-200930-04-2009เงินปันผล0.1201/01/2008-31/12/2008
22-02-200819-03-200830-04-2008เงินปันผล0.1001/01/2007-31/12/2007
15-03-200728-03-200716-05-2007เงินปันผล0.1001/01/2006-31/12/2006
16-03-200629-03-200616-05-2006เงินปันผล0.1000
25-03-200504-04-200512-05-2005เงินปันผล0.0500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3