TNITY 7 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ TNITY “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทในแต่ละปีให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
13-08-202127-08-202110-09-2021เงินปันผล0.2501/Jan/2021-30/Jun/2021
02-03-202101-04-202111-05-2021เงินปันผล0.5001/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-202111-03-202111-05-2021เงินปันผล0.5001/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
27-02-202013-03-202015-05-2020เงินปันผล0.4401/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-201913-03-201914-05-2019เงินปันผล0.2001/Jan/2018-31/Dec/2018
14-08-201829-08-201807-09-2018เงินปันผล0.1201/Jan/2018-30/Jun/2018
27-02-201816-03-201811-05-2018เงินปันผล0.4501/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
22-02-201707-03-201712-05-2017เงินปันผล0.4001/01/16-31/12/16
10-08-201623-08-201607-09-2016เงินปันผล0.2501/01/16-30/06/16
24-02-201608-03-201617-05-2016เงินปันผล0.3501/01/15-31/12/15
14-08-201526-08-201509-09-2015เงินปันผล0.2501/01/15-30/06/15
27-02-201520-03-201515-05-2015เงินปันผล0.0700 
27-02-201520-03-201515-05-2015หุ้นปันผล8 : 1 
07-08-201421-08-201405-09-2014เงินปันผล0.2501/01/14-30/06/14
25-02-201407-03-201416-05-2014เงินปันผล0.3001/07/13-31/12/13
09-08-201322-08-201310-09-2013เงินปันผล0.3001/01/13-30/06/13
01-03-201313-03-201317-05-2013เงินปันผล0.4501/07/12-31/12/12
10-08-201222-08-201207-09-2012เงินปันผล0.1201/01/12-30/06/12
23-02-201206-03-201222-05-2012เงินปันผล0.2501/01/2011-31/12/2011
11-08-201124-08-201114-09-2011เงินปันผล0.10
23-02-201108-03-201120-05-2011เงินปันผล0.2201/01/2010-31/12/2010
23-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
26-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
29-02-200829-04-200816-05-2008เงินปันผล0.125001/01/2007-31/12/2007
28-02-200627-04-200616-05-2006เงินปันผล0.2000
28-02-200529-03-200518-05-2005เงินปันผล0.2500
23-03-200405-04-200418-05-2004เงินปันผล0.6500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3