TNL 17 ( 0.30 1.80% )

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ TNL “ ปันผล 2564

อัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-202106-05-202125-05-2021เงินปันผล0.0701/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
07-04-202020-04-202005-05-2020เงินปันผล0.5501/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
26-02-202030-04-202022-05-2020เงินปันผล0.5501/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
26-02-201930-04-201917-05-2019เงินปันผล0.4001/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
09-08-201822-08-201807-09-2018เงินปันผล0.3501/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
19-02-201804-05-201822-05-2018เงินปันผล0.7001/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
20-02-201704-05-201722-05-2017เงินปันผล0.8501/01/16-31/12/16
03-03-201603-05-201624-05-2016เงินปันผล0.7501/01/15-31/12/15
26-02-201507-05-201522-05-2015เงินปันผล0.85 
19-02-201430-04-201416-05-2014เงินปันผล0.95 
18-02-201329-04-201317-05-2013เงินปันผล1.20 
23-02-201230-04-201218-05-2012เงินปันผล0.636201/07/2011-31/12/2011
08-08-201118-08-201107-09-2011เงินปันผล0.463801/01/2011-30/06/2011
16-02-201104-05-201123-05-2011เงินปันผล0.3101/10/2010-31/12/2010
11-11-201023-11-201009-12-2010เงินปันผล0.5401/01/2010-30/09/2010
17-02-201029-04-201021-05-2010เงินปันผล0.7501/01/2009-31/12/2009
18-02-200906-05-200922-05-2009เงินปันผล0.5401/04/2008-31/12/2008
23-06-200808-07-200821-07-2008เงินปันผล0.2601/01/2008-31/03/2008
19-02-200827-03-200816-05-2008เงินปันผล0.7501/01/2007-31/12/2007
23-02-200630-03-200619-05-2006เงินปันผล1.1000
25-02-200531-03-200520-05-2005เงินปันผล0.9000
26-02-200401-04-200421-05-2004เงินปันผล0.7500
26-02-200327-03-200316-05-2003เงินปันผล3.5000
13-08-200223-08-200210-09-2002เงินปันผล3.5000
25-02-200228-03-200217-05-2002เงินปันผล7.0000
26-02-200129-03-200118-05-2001เงินปันผล6.0000
20-03-200030-03-200018-05-2000เงินปันผล3.5000
22-03-199901-04-199918-05-1999เงินปันผล2.5000
18-03-199801-04-199822-05-1998เงินปันผล1.5000
20-03-199702-04-199719-05-1997เงินปันผล4.0000
18-03-199627-03-199615-05-1996เงินปันผล10.0000
17-03-199529-03-199512-05-1995เงินปันผล4.0000
02-03-199431-03-199410-05-1994เงินปันผล3.8000
13-04-199307-04-199314-05-1993เงินปันผล3.8000
08-04-199208-04-199208-05-1992เงินปันผล3.2000
18-03-199103-04-199109-05-1991เงินปันผล3.0000
15-03-199002-04-199007-05-1990เงินปันผล1.5000
09-08-198917-08-198901-09-1989เงินปันผล1.2000
29-03-198905-04-198915-05-1989เงินปันผล2.3000
28-03-198807-04-198820-05-1988เงินปันผล20.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3