TNPF 0 ( 0.00 0.00% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

“ TNPF “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี รวมถึงหากมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
07-03-201919-03-201929-03-2019เงินปันผล0.1201/Jun/2018-31/Dec/2018
02-07-201811-07-201826-07-2018เงินปันผล0.501/Jan/2018-31/May/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3