TOPP 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ TOPP “ ปันผล 2564

บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการ และสภาพคล่องที่ไม่ทำให้มีผลกระทบต่อกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202107-05-202128-05-2021เงินปันผล6.3301/Jan/2020-31/Dec/2020
16-04-202029-04-202015-05-2020เงินปันผล5.5001/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-202029-04-202021-05-2020เงินปันผล5.5001/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-201930-04-201922-05-2019เงินปันผล4.6701/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-201802-05-201823-05-2018เงินปันผล5.8301/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-201708-05-201726-05-2017เงินปันผล5.1501/01/16-31/12/16
26-02-201603-05-201625-05-2016เงินปันผล4.650001/01/15-31/12/15
27-02-201524-04-201519-05-2015เงินปันผล4.600001/01/14-31/12/14
27-02-201430-04-201423-05-2014เงินปันผล4.600001/01/13-31/12/13
28-02-201307-05-201328-05-2013เงินปันผล4.2001/01/12-31/12/12
28-02-201204-05-201225-05-2012เงินปันผล3.8001/01/2011-31/12/2011
25-02-201128-04-201120-05-2011เงินปันผล3.8001/01/2010-31/12/2010
01-03-201012-05-201027-05-2010เงินปันผล3.0001/01/2009-31/12/2009
24-02-200929-04-200922-05-2009เงินปันผล2.300001/01/2008-31/12/2008
28-02-200801-04-200823-05-2008เงินปันผล2.2501/01/2007-31/12/2007
07-03-200702-04-200718-05-2007เงินปันผล2.2501/01/2006-31/12/2006
01-03-200603-04-200619-05-2006เงินปันผล2.2500
25-03-200505-04-200520-05-2005เงินปันผล2.6500
29-03-200407-04-200418-05-2004เงินปันผล1.5000
27-03-200304-04-200319-05-2003เงินปันผล2.0000
26-03-200204-04-200217-05-2002เงินปันผล1.7500
29-03-200109-04-200125-05-2001เงินปันผล0.5000
28-03-200007-04-200025-05-2000เงินปันผล1.4000
25-03-199604-04-199624-05-1996เงินปันผล3.7500
23-03-199503-04-199525-05-1995เงินปันผล3.5000
30-03-199407-04-199427-05-1994เงินปันผล3.5000
30-03-199308-04-1993เงินปันผล3.4000
26-03-199209-04-199226-06-1992เงินปันผล3.2500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3