TPOLY 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ TPOLY “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202106-05-202120-05-2021เงินปันผล0.0106501/Jan/2020-31/Dec/2020
23-04-202005-05-202020-05-2020เงินปันผล0.0688101/Jan/2019-31/Dec/2019
31-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-12/Jan/2019
31-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-12/Jan/2019
25-02-202005-05-202020-05-2020เงินปันผล0.0688101/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-201807-05-201824-05-2018เงินปันผล0.0501/Jan/2017-31/Dec/2017
24-02-201704-05-201724-05-2017เงินปันผล0.0115301/01/16-31/12/16
25-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
26-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
26-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
29-02-201203-05-201224-05-2012เงินปันผล0.0801/01/11-31/12/11
24-02-201127-04-201119-05-2011หุ้นปันผล6 : 101/01/10-31/12/10
24-02-201127-04-201119-05-2011เงินปันผล0.0185201/01/10-31/12/10
25-03-201010-05-201027-05-2010เงินปันผล0.0501/01/09-31/12/09
10-03-200927-04-200912-05-2009เงินปันผล0.1001/01/08-31/12/08
05-05-202020-05-2020เงินปันผล0.0688101/Jan/2019-31/Dec/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3