TPRIME 9 ( -0.05 -0.57% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

“ TPRIME “ ปันผล 2565

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
03-11-202116-11-202103-12-2021เงินปันผล0.095101/Jul/2021-30/Sep/2021
04-08-202117-08-202103-09-2021เงินปันผล0.115801/Apr/2021-30/Jun/2021
06-05-202118-05-2021เงินปันผล0.088501/Jan/2021-31/Mar/2021
18-02-202103-03-202125-03-2021เงินปันผล0.196801/Jan/2020-31/Dec/2020
04-11-202019-11-202014-12-2020เงินปันผล0.141801/Jul/2020-30/Sep/2020
06-08-202019-08-202008-09-2020เงินปันผล0.128301/Apr/2020-30/Jun/2020
08-05-202021-05-2020เงินปันผล0.128401/Jan/2020-31/Mar/2020
19-02-202004-03-202023-03-2020เงินปันผล0.144301/Oct/2019-31/Dec/2019
06-11-201919-11-201911-12-2019เงินปันผล0.130701/Jul/2019-30/Sep/2019
08-08-201921-08-201909-09-2019เงินปันผล0.137901/Apr/2019-30/Jun/2019
08-05-201922-05-2019เงินปันผล0.130401/Jan/2019-31/Mar/2019
21-02-201906-03-201927-03-2019เงินปันผล0.101701/Oct/2018-31/Dec/2018
06-11-201819-11-201811-12-2018เงินปันผล0.117701/Jul/2018-30/Sep/2018
08-08-201822-08-201810-09-2018เงินปันผล0.136801/Apr/2018-30/Jun/2018
09-05-201823-05-2018เงินปันผล0.114601/Jan/2018-31/Mar/2018
21-02-201807-03-201827-03-2018เงินปันผล0.082501/Oct/2017-31/Dec/2017
28-10-201723-11-201714-12-2017เงินปันผล0.089601/07/17-30/09/17
04-08-201717-08-201704-09-2017เงินปันผล0.094301/04/17-30/06/17
05-05-201718-05-201705-06-2017เงินปันผล0.105501/01/17-31/03/17
27-02-201709-03-201727-03-2017เงินปันผล0.075921/10/16-31/12/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3