TRITN 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ TRITN “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม

บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
12-03-201910-05-201924-05-2019เงินปันผล0.003401/Jan/2018-31/Dec/2018
17-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
11-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3