TRT 3 ( 0.14 4.90% )

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ TRT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202111-05-202125-05-2021เงินปันผล0.0201/Jan/2020-31/Dec/2020
21-02-202011-05-202027-05-2020เงินปันผล0.12
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-201708-05-2017เงินปันผล0.1301/01/16-31/12/16
23-02-201628-04-2016เงินปันผล0.05 
18-02-201529-04-2015เงินปันผล0.1001/01/14-31/12/14
25-02-201430-04-201423-05-2014เงินปันผล0.1901/07/13-31/12/13
13-08-201326-08-2013เงินปันผล0.1101/01/13-30/06/13
26-02-201302-05-2013หุ้นปันผล10 : 1 
26-02-201302-05-2013เงินปันผล0.0111112 
24-02-201230-04-2012เงินปันผล0.2501/07/2011-31/12/2011
11-08-201123-08-201109-09-2011เงินปันผล0.1501/01/2011-30/06/2011
25-02-201104-05-2011เงินปันผล0.3001/01/2010-31/12/2010
24-02-201011-05-2010เงินปันผล0.550001/01/2009-31/12/2009
26-02-200912-05-2009เงินปันผล1.0101/01/2008-31/12/2008
20-02-200829-04-200823-05-2008เงินปันผล0.3601/10/2007-31/12/2007
13-12-200725-12-200711-01-2008เงินปันผล0.2501/01/2007-30/09/2007
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3