TRUBB 3 ( -0.06 -2.24% )

บ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ TRUBB “ ปันผล 2564

ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ

บ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-201925-03-201922-05-2019เงินปันผล0.0101/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201826-03-201811-05-2018เงินปันผล0.0401/Jan/2017-31/Dec/2017
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
26-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
24-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
21-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
22-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
12-03-201208-05-201223-05-2012หุ้นปันผล4 : 101/01/11-31/12/11
12-03-201208-05-201223-05-2012เงินปันผล0.0277801/01/11-31/12/11
25-02-201129-04-201119-05-2011เงินปันผล0.2001/01/2010-31/12/2010
14-05-201029-06-201020-07-2010หุ้นปันผล5:3
14-05-201029-06-201020-07-2010เงินปันผล0.0667
01-03-201029-04-201019-05-2010เงินปันผล2.0001/01/2009-31/12/2009
27-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
21-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
11-08-200622-08-200608-09-2006เงินปันผล2.0000
27-02-200303-04-200323-05-2003เงินปันผล1.5000
27-02-200201-04-200222-05-2002เงินปันผล1.5000
28-02-200102-04-200122-05-2001เงินปันผล1.0000
03-03-199708-04-199728-05-1997เงินปันผล2.0000
21-03-199405-04-199427-05-1994เงินปันผล2.0000
18-03-199308-04-1993เงินปันผล0.4500
07-04-199207-04-199220-05-1992เงินปันผล1.6500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3