TSI 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ TSI “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
14-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
17-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
18-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
05-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
27-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
28-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
17-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
19-03-201031-03-2010เงินปันผล0.1001/01/2009-31/12/2009
19-03-200901-04-200915-05-2009เงินปันผล0.2501/01/2008-31/12/2008
25-03-200803-04-2008เงินปันผล0.3501/01/2007-31/12/2007
21-03-200730-03-2007เงินปันผล0.3501/01/2006-31/12/2006
16-03-200629-03-200615-05-2006เงินปันผล0.3500
16-03-200529-03-200515-05-2005เงินปันผล0.3000
15-03-200424-03-200415-05-2004เงินปันผล0.2000
18-03-200327-03-200315-05-2003เงินปันผล0.2000
25-03-200203-04-200215-05-2002เงินปันผล0.5000
01-03-200115-03-200109-05-2001เงินปันผล0.4500
08-03-200020-03-200021-04-2000เงินปันผล0.4000
23-03-199901-04-199910-05-1999เงินปันผล0.2000
17-03-199827-03-199821-05-1998เงินปันผล0.1200
07-03-199726-03-199718-05-1997เงินปันผล1.0000
28-02-199615-03-199609-05-1996เงินปันผล1.0000
20-03-199531-03-199515-05-1995เงินปันผล1.0000
24-03-199404-04-199415-05-1994เงินปันผล0.9000
02-04-199320-04-199325-05-1993เงินปันผล0.9000
28-04-199204-05-199228-05-1992เงินปันผล0.8000
01-04-199109-04-199103-06-1991เงินปันผล0.8000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3