TTI 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ TTI “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่า 50-60% ของกำไรสุทธิ

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-201815-03-201825-05-2018เงินปันผล0.5001/01/17-31/12/17
28-02-201714-03-201726-05-2017เงินปันผล0.5001/01/16-31/12/16
25-02-201622-03-201624-05-2016เงินปันผล0.5001/01/15-31/12/15
24-02-201520-03-201527-05-2015เงินปันผล1.0001/01/14-31/12/14
27-02-201420-03-201423-05-2014เงินปันผล0.5001/01/13-31/12/13
22-02-201328-03-201323-05-2013เงินปันผล0.5001/01/12-31/12/12
29-02-201229-03-201225-05-2012เงินปันผล0.5001/01/2011-31/12/2011
23-02-201128-03-201127-05-2011เงินปันผล1.0001/01/2010-31/12/2010
22-02-201030-03-201027-05-2010เงินปันผล0.5001/01/2009-31/12/2009
19-02-200930-03-200922-05-2009เงินปันผล0.5001/01/2008-31/12/2008
29-02-200802-04-200829-05-2008เงินปันผล0.5001/01/2007-31/12/2007
01-03-200603-04-200626-05-2006เงินปันผล2.5000
09-03-200504-04-200527-05-2005เงินปันผล2.2500
10-03-200407-04-200428-05-2004เงินปันผล1.5000
05-03-200304-04-200330-05-2003เงินปันผล1.5000
05-03-200203-04-200224-05-2002เงินปันผล1.5000
28-02-200102-04-200125-05-2001เงินปันผล1.5000
22-03-200003-04-200026-05-2000เงินปันผล1.0000
06-03-199905-04-199928-05-1999เงินปันผล5.0000
03-03-199702-04-199723-05-1997เงินปันผล3.2500
29-02-199603-04-199623-05-1996เงินปันผล3.2500
21-03-199504-04-199523-05-1995เงินปันผล3.2500
28-03-199405-04-199430-05-1994เงินปันผล3.0000
23-03-199305-04-1993เงินปันผล3.5000
12-03-199202-04-1992เงินปันผล3.5000
02-04-199108-05-199107-06-1991เงินปันผล2.6000
23-04-199002-05-199030-06-1990เงินปันผล2.5000
04-04-198912-04-1989เงินปันผล27.5000
10-03-198804-04-1988เงินปันผล20.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3