TVD 1 ( 0.05 4.59% )

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ TVD “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่างๆ

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
13-11-202026-11-202009-12-2020เงินปันผล0.0501/Jan/2020-30/Sep/2020
26-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-201912-03-201929-04-2019เงินปันผล0.0301/Jan/2018-31/Dec/2018
13-11-201827-11-201812-12-2018เงินปันผล0.0501/Jan/2018-30/Sep/2018
23-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/04/16-31/12/16
16-06-201629-06-201615-07-2016เงินปันผล0.070001/01/16-31/03/16
25-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/14-31/12/14
13-08-201402-10-2014เงินปันผล0.02127658198301/01/14-30/06/14
13-08-201402-10-2014หุ้นปันผล1 : 0.3829784756901/01/14-30/06/14
24-02-201407-03-201411-04-2014เงินปันผล0.0301/01/13-31/12/13
25-09-201307-10-201322-10-2013เงินปันผล0.070001/01/13-30/06/13
27-02-201312-03-201311-04-2013เงินปันผล0.1001/01/12-31/12/12
24-09-201205-10-201222-10-2012เงินปันผล0.0501/01/12-30/06/12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3