UPA 0 ( -0.02 -5.00% )

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ UPA “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
29-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
13-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
28-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/13-31/12/13
28-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/12-31/12/12
15-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/11-31/12/11
01-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/10-31/12/10
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3