URBNPF 3 ( 0.00 0.00% )

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ URBNPF “ ปันผล 2564

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
20-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2021-30/Jun/2021
20-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2021-30/Jun/2021
14-05-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2021-31/Mar/2021
14-05-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2021-31/Mar/2021
17-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
17-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
19-11-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2020-30/Sep/2020
19-11-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2020-30/Sep/2020
21-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2020-30/Jun/2020
21-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2020-30/Jun/2020
21-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Mar/2020
21-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Mar/2020
06-02-201915-02-2019เงินปันผล0.1201/Oct/2018-31/Dec/2018
14-11-201826-11-2018เงินปันผล0.1301/Jul/2018-30/Sep/2018
09-08-201821-08-201807-09-2018เงินปันผล0.0901/Apr/2018-30/Jun/2018
07-02-201816-02-201806-04-2018เงินปันผล0.1201/Oct/2017-31/Dec/2017
08-07-201721-08-201708-09-2017เงินปันผล0.058501/04/17-30/06/17
10-02-201721-02-201710-03-2017เงินปันผล0.1801/10/16-31/12/16
10-11-201621-11-201609-12-2016เงินปันผล0.103101/07/16-30/09/16
15-08-201624-08-201614-09-2016เงินปันผล0.085001/04/16-30/06/16
13-05-201624-05-201610-06-2016เงินปันผล0.1001/01/16-31/03/16
11-02-201619-02-201611-03-2016เงินปันผล0.081601/10/15-31/12/15
10-11-201519-11-201509-12-2015เงินปันผล0.158901/07/15-30/09/15
21-08-201502-09-201521-09-2015เงินปันผล0.074501/04/15-30/06/15
14-05-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/03/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/10/14-31/12/14
11-11-2014ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/14-30/09/14
13-08-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/04/14-30/06/14
14-05-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/14-31/03/14
13-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/10/13-31/12/13
14-11-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/13-30/09/13
08-08-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/04/13-30/06/13
14-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/10/12-31/12/12
08-11-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/12-30/09/12
09-05-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/03/12
10-02-201221-02-201209-03-2012เงินปันผล0.109901/01/2011-31/12/2011
14-11-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2011-30/09/2011
05-08-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/04/2011-30/06/2011
12-05-201123-05-201110-06-2011เงินปันผล0.125001/01/2011-31/03/2011
23-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/10/2010-31/12/2010
12-11-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2010-30/09/2010
17-05-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/03/2010
25-02-201008-03-201025-03-2010เงินปันผล0.247001/10/2009-31/12/2009
13-11-200924-11-200911-12-2009เงินปันผล0.226201/07/2009-30/09/2009
13-08-200924-08-200910-09-2009เงินปันผล0.226201/04/2009-30/06/2009
14-05-200925-05-200912-06-2009เงินปันผล0.226801/01/2009-31/03/2009
18-02-200927-02-200918-03-2009เงินปันผล0.222001/10/2008-31/12/2008
13-11-200825-11-200812-12-2008เงินปันผล0.2001/07/2008-30/09/2008
14-08-200826-08-200812-09-2008เงินปันผล0.2001/04/2008-30/06/2008
14-05-200826-05-200810-06-2008เงินปันผล0.2001/01/2008-31/03/2008
29-02-200812-03-200827-03-2008เงินปันผล0.176012/10/2007-31/12/2007
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3