UREKA 1 ( 0.03 3.12% )

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

“ UREKA “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
24-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
23-02-201529-04-201519-05-2015เงินปันผล0.021701/01/14-31/12/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3