UVAN 8 ( 0.20 2.65% )

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ UVAN “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
13-08-202126-08-202110-09-2021เงินปันผล0.3001/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
24-02-202109-03-202128-05-2021เงินปันผล0.1701/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
14-08-202027-08-202011-09-2020เงินปันผล0.1001/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
10-07-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
10-07-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-202012-03-202026-05-2020เงินปันผล0.1701/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
08-08-201921-08-201906-09-2019เงินปันผล0.1701/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
22-02-201907-03-201924-05-2019เงินปันผล0.2301/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
14-08-201827-08-201813-09-2018เงินปันผล0.1701/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
23-02-201808-03-201825-05-2018เงินปันผล0.3301/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
11-08-201723-08-201708-09-2017เงินปันผล0.1701/01/17-30/06/17
24-02-201708-03-2017เงินปันผล0.2301/01/16-31/12/16
05-08-201617-08-201602-09-2016เงินปันผล0.1701/01/16-30/06/16
26-02-201611-03-2016เงินปันผล0.2301/01/15-31/12/15
14-08-201526-08-201514-09-2015เงินปันผล0.1701/01/15-30/06/15
27-02-201512-03-2015เงินปันผล0.30 
14-08-201426-08-201412-09-2014เงินปันผล0.20 
28-02-201413-03-2014เงินปันผล0.3501/01/13-31/12/13
13-08-201323-08-201312-09-2013เงินปันผล0.20 
01-03-201313-03-201323-05-2013เงินปันผล5.0001/07/12-31/12/12
10-08-201222-08-2012เงินปันผล2.0001/01/12-30/06/12
24-02-201212-03-2012เงินปันผล5.0001/10/2011-31/12/2011
11-11-201123-11-2011เงินปันผล1.5001/07/2011-30/09/2011
11-08-201123-08-2011เงินปันผล3.0001/01/2011-30/06/2011
25-02-201110-03-2011เงินปันผล2.5001/07/2010-31/12/2010
13-08-201026-08-2010เงินปันผล2.0001/01/2010-30/06/2010
26-02-201012-03-201021-05-2010เงินปันผล2.5001/07/2009-31/12/2009
14-08-200925-08-200911-09-2009เงินปันผล2.0001/01/2009-30/06/2009
26-02-200912-03-200922-05-2009เงินปันผล4.0001/10/2008-31/12/2008
14-11-200825-11-200812-12-2008เงินปันผล2.5001/07/2008-30/09/2008
13-08-200822-08-2008เงินปันผล5.0001/01/2008-30/06/2008
22-02-200801-04-2008เงินปันผล1.5001/10/2007-31/12/2007
14-11-200723-11-2007เงินปันผล1.0001/07/2007-30/09/2007
10-08-200721-08-2007เงินปันผล1.5001/01/2007-30/06/2007
11-08-200622-08-200608-09-2006เงินปันผล1.2500
27-02-200603-04-200626-05-2006เงินปันผล0.7000
11-08-200522-08-200502-09-2005เงินปันผล1.1426
11-08-200522-08-200502-09-2005เงินปันผล0.1575
14-02-200501-04-200528-05-2005เงินปันผล1.7000
11-08-200420-08-200408-09-2004เงินปันผล1.3000
01-03-2004เงินปันผล2.0000
01-03-200402-04-200428-05-2004เงินปันผล1.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3