WAVE 1 ( 0.02 2.99% )

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 ตุลาคม 2563

“ WAVE “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
07-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
07-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
14-03-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
07-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
16-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
10-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
24-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
22-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
22-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
11-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
19-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
18-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
14-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
21-03-200704-04-200717-05-2007เงินปันผล1.2101/01/2006-31/12/2006
16-03-200630-03-200617-05-2006เงินปันผล1.7000
08-08-200516-08-200502-09-2005เงินปันผล0.5000
22-03-200405-04-200425-05-2004เงินปันผล1.0000
25-08-200302-09-200319-09-2003เงินปันผล1.5000
23-03-199802-04-199827-05-1998เงินปันผล0.4500
20-03-199701-04-199723-05-1997เงินปันผล1.0000
21-03-199601-04-199623-05-1996เงินปันผล2.0000
17-03-199529-03-199519-05-1995เงินปันผล1.2000
18-10-199431-10-199417-11-1994เงินปันผล1.2000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3