WG 132 ( -8.00 -5.71% )

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

“ WG “ ปันผล 2563

ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นรายปี

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-201903-05-201923-05-2019เงินปันผล4.2501/Jan/2018-31/Dec/2018
02-03-201819-03-201815-05-2018เงินปันผล4.5001/Jan/2017-31/Dec/2017
09-03-201723-03-201716-05-2017เงินปันผล5.0001/01/16-31/12/16
11-03-201624-03-201616-05-2016เงินปันผล5.0001/01/15-31/12/15
05-03-201524-03-201515-05-2015เงินปันผล5.5001/01/14-31/12/14
19-03-201401-04-201416-05-2014เงินปันผล5.5001/01/13-31/12/13
12-03-201326-03-201317-05-2013เงินปันผล5.0001/01/12-31/12/12
06-03-201226-03-201217-05-2012เงินปันผล4.5001/01/11-31/12/11
08-03-201124-03-201124-05-2011เงินปันผล4.5001/01/10-31/12/10
10-03-201025-03-201026-05-2010เงินปันผล3.7501/01/09-31/12/09
06-03-200930-03-200926-05-2009เงินปันผล3.9901/01/08-31/12/08
03-03-200603-04-200625-05-2006เงินปันผล2.2500
18-03-200504-04-200526-05-2005เงินปันผล2.0000
04-03-200430-03-200420-05-2004เงินปันผล1.8500
26-02-200301-04-200323-05-2003เงินปันผล1.5000
27-02-200202-04-200223-05-2002เงินปันผล1.0000
08-03-200102-04-200124-05-2001เงินปันผล1.0000
11-03-199731-03-199722-05-1997เงินปันผล1.2500
19-03-199629-03-199622-05-1996เงินปันผล1.5000
17-03-199503-04-199525-05-1995เงินปันผล1.6000
23-03-199404-04-199427-05-1994เงินปันผล1.5000
01-04-199307-04-1993เงินปันผล1.5000
31-03-199209-04-199228-05-1992เงินปันผล1.5000
04-04-199115-04-1991เงินปันผล1.5000
31-01-199014-02-199030-05-1990เงินปันผล1.5000
05-04-198914-04-1989เงินปันผล1.3000
05-04-198812-04-1988เงินปันผล1.2000
03-04-198714-04-1987เงินปันผล10.0000
16-04-198623-04-1986เงินปันผล3.0000
12-04-198420-04-1984เงินปันผล6.0000
02-04-198215-04-1982เงินปันผล6.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3