WICE 12 ( -0.60 -4.72% )

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ WICE “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202106-05-202114-05-2021เงินปันผล0.1401/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-202012-03-202015-05-2020เงินปันผล0.0901/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-201912-03-201916-05-2019เงินปันผล0.1301/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-201806-03-201816-05-2018เงินปันผล0.1201/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-201708-03-201716-05-2017เงินปันผล0.0801/01/16-31/12/16
11-02-201623-02-201616-05-2016เงินปันผล0.070001/01/15-31/12/15
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3