WORK 23 ( -0.40 -1.74% )

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ WORK “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-202124-08-202106-09-2021เงินปันผล0.2001/Jan/2021-30/Jun/2021
24-02-202110-03-202107-05-2021เงินปันผล0.2801/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-201813-03-201803-05-2018เงินปันผล0.9001/Jul/2017-31/Dec/2017
10-08-201723-08-201707-09-2017เงินปันผล0.488001/01/17-30/06/17
22-02-201707-03-201703-05-2017เงินปันผล0.2701/01/16-31/12/16
10-08-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-30/06/16
24-02-201608-03-201604-05-2016เงินปันผล0.1501/07/15-31/12/15
13-08-201502-09-201511-09-2015เงินปันผล0.1901/01/15-30/06/15
27-02-201512-03-201506-05-2015เงินปันผล0.044444444401/01/14-31/12/14
27-02-201512-03-201506-05-2015หุ้นปันผล2.5 : 101/01/14-31/12/14
13-08-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/14-30/06/14
26-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
13-08-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-30/06/13
27-02-201318-03-201315-05-2013เงินปันผล0.6001/07/12-31/12/12
10-08-201227-08-2012เงินปันผล0.8001/01/12-30/06/12
29-02-201226-03-2012เงินปันผล0.4001/07/2011-31/12/2011
16-09-201128-09-201113-10-2011เงินปันผล0.6001/01/2011-30/06/2011
25-02-201110-03-201120-05-2011หุ้นปันผล4:101/07/2010-31/12/2010
25-02-201110-03-201120-05-2011เงินปันผล0.2501/07/2010-31/12/2010
09-08-201023-08-201006-09-2010เงินปันผล0.3201/01/2010-30/06/2010
25-02-201011-03-201021-05-2010เงินปันผล0.1801/07/2009-31/12/2009
10-08-200924-08-200908-09-2009เงินปันผล0.1101/01/2009-30/06/2009
25-02-200910-03-200919-05-2009เงินปันผล0.2401/07/2008-31/12/2008
11-08-200822-08-200810-09-2008เงินปันผล0.3301/01/2008-30/06/2008
26-02-200811-03-200802-05-2008เงินปันผล0.7001/07/2007-31/12/2007
14-08-200724-08-200712-09-2007เงินปันผล0.550001/01/2007-30/06/2007
10-08-200623-08-200608-09-2006เงินปันผล0.6000
28-02-200615-03-200609-05-2006เงินปันผล0.6500
03-10-200512-10-200528-10-2005เงินปันผล0.5500
28-02-200509-03-200529-04-2005เงินปันผล0.5000
28-09-200419-10-200422-11-2004เงินปันผล0.6000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3