YCI 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564

“ YCI “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 75 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่กระทบต่อฐานะ และการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
30-09-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-30/Jun/2020
30-09-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-30/Jun/2020
08-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
08-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
06-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
07-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
09-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
06-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
06-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
06-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
22-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/10-31/12/10
23-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/09-31/12/09
23-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/08-31/12/08
25-03-199905-04-199927-05-1999เงินปันผล3.0000
21-03-199703-04-199727-05-1997เงินปันผล3.0000
25-03-199603-04-199627-05-1996เงินปันผล2.5000
16-03-199503-04-199523-05-1995เงินปันผล2.5000
24-02-199414-03-199428-04-1994เงินปันผล6.0000
24-03-199301-04-199317-05-1993เงินปันผล4.2500
29-03-199209-04-199229-06-1992เงินปันผล2.0000
18-03-199103-04-199114-06-1991เงินปันผล4.2000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3