YUASA 17 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ YUASA “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
07-02-202112-04-202106-05-2021เงินปันผล0.44101/Jan/2020-31/Dec/2020
07-02-202023-04-202007-05-2020เงินปันผล0.3501/Jan/2019-31/Dec/2019
07-02-201924-04-201910-05-2019เงินปันผล0.3001/Jan/2018-31/Dec/2018
09-02-201817-04-201803-05-2018เงินปันผล0.2401/Jan/2017-31/Dec/2017
14-02-201717-04-201705-05-2017เงินปันผล0.1901/01/16-31/12/16
18-02-201602-03-201609-05-2016เงินปันผล0.0801/01/15-31/12/15
23-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
05-03-201418-03-201422-05-2014เงินปันผล0.0301/01/13-31/12/13
18-02-201301-03-201308-05-2013เงินปันผล0.0501/01/12-31/12/12
23-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
24-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
04-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
26-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
28-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
25-02-200524-03-200518-05-2005เงินปันผล0.1000
27-02-200424-03-200418-05-2004เงินปันผล1.0000
27-02-200327-03-200321-05-2003เงินปันผล1.6000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3