ZMICO 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ ZMICO “ ปันผล 2564

บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201814-03-201815-05-2018เงินปันผล0.0501/01/17-31/12/17
24-02-201714-03-201715-05-2017เงินปันผล0.1001/01/16-31/12/16
26-02-201628-03-201613-05-2016เงินปันผล0.0501/01/15-31/12/15
27-08-201509-09-2015เงินปันผล0.0401/01/14-31/12/14
27-02-201526-03-201513-05-2015เงินปันผล0.05 
10-03-201421-03-201412-05-2014เงินปันผล0.09 
27-02-201314-03-201322-05-2013เงินปันผล0.0601/01/12-31/12/12
22-02-201212-03-201214-05-2012เงินปันผล0.0501/01/2011-31/12/2011
14-11-201124-11-201129-12-2011หุ้นปันผล10.17:1
14-11-201124-11-2011เงินปันผล0.0055
24-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
26-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
27-08-200909-09-200924-09-2009เงินปันผล0.15
20-03-200902-04-200915-05-2009เงินปันผล0.50
26-08-200808-09-200823-09-2008เงินปันผล0.0501/01/2008-30/06/2008
12-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
28-02-200623-03-200615-05-2006เงินปันผล0.1690
14-03-200523-03-200512-05-2005เงินปันผล0.3200
24-02-200424-03-200411-05-2004เงินปันผล0.3200
21-02-200326-03-200306-05-2003เงินปันผล0.5000
16-02-200013-03-200017-04-2000เงินปันผล3.0000
24-03-199902-04-199921-05-1999เงินปันผล0.5000
14-03-199520-04-199517-05-1995เงินปันผล0.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3