AAV 2 ( -0.01 -0.55% )

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 สิงหาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AAV “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ทัศพล แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201231-05-2012400,125,0003.70ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201231-05-201272,750,0003.70ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201231-05-201272,750,0003.70ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201231-05-201272,750,0003.70ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐเกิดประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201231-05-201272,750,0003.70ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201231-05-201236,375,0003.70ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201201-06-20121,000,0003.40ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201207-06-2012500,0003.18ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201214-12-20121,000,0004.88ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201328-12-2012500,0004.86ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201302-01-20131,000,0005.05ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201302-01-2013149,9005.40ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201302-01-2013825,0005.40ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201303-01-2013400,0005.48ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201303-01-2013500,0005.50ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201303-01-2013500,0005.50ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201303-01-2013500,0005.50ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201304-01-2013750,0005.57ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201304-01-2013500,0005.50ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201304-01-2013500,0005.58ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201307-01-2013250,0005.70ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201318-01-2013500,0005.40ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201318-01-2013500,0005.40ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201305-03-2013500,0007.00ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201305-03-2013500,0007.05ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201306-03-2013500,0007.10ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201307-03-2013500,0007.25ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201307-03-20131,000,0007.38ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201307-03-20131,000,0007.38ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201308-03-20131,000,0007.50ขาย
ทัศพล แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201317-05-2013235,000,0006.50ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201320-06-2013549,9005.40ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201326-06-2013500,0005.55ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201308-08-2013200,0005.45ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201313-08-20131,000,0005.60ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201315-08-2013800,0005.60ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201315-08-20131,000,0005.65ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201327-08-2013700,0004.89ซื้อ
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201428-08-2013100,0004.70ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201310-09-2013500,0004.84ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201311-09-2013300,0004.92ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201316-09-20131,500,0005.33ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201317-09-2013200,0005.55ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201319-09-2013600,0005.65ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐเกิดประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201319-09-20131,000,0005.66ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201319-09-2013500,0005.65ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201320-09-2013400,0005.65ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐเกิดประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201320-09-2013500,0005.65ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201330-09-2013450,0005.32ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201302-10-2013190,8005.40ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201303-10-2013550,0005.45ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201303-10-20131,309,2005.47ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201303-10-2013500,0005.48ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐเกิดประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201304-10-20133,000,0005.40ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201310-10-2013500,0005.75ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201306-12-20131,000,0004.46ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201323-12-20131,000,0004.06ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201413-01-2014500,0003.46ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201411-03-2014199,0004.20ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-20141,500,0004.16ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐเกิดประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201402-04-20142,000,0004.15ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201403-04-2014500,0004.10ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201429-05-20141,225,1003.86ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201406-06-20141,500,0004.12ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201413-08-2014500,0004.64ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐเกิดประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201420-08-20143,000,0004.69ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201421-08-20141,000,0004.75ขาย
ทัศพล แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201422-08-201430,000,0004.40ขาย
ทัศพล แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201427-08-201425,000,0004.40ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201427-08-2014924,1824.62ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201402-09-20141,000,0004.72ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201426-09-20141,000,0004.80ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201408-10-2014500,0004.40ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201419-12-2014259,925,8183.30ขาย
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201419-12-20141,168,088,4863.30ซื้อ
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201419-12-2014344,500,0004.30ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201419-12-2014258,347,9233.30ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201419-12-2014259,925,8183.30ขาย
พรอนันต์ เกิดประเสริฐเกิดประเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201419-12-2014259,926,0183.30ขาย
สันติสุข คล่องใช้ยาคล่องใช้ยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201419-12-2014129,962,9093.30ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201522-01-20152,000,0005.00ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201531-03-2015500,0004.82ซื้อ
ภัทรา บุศราวงศ์บุศราวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201531-03-201530,0005.00ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201507-04-2015500,0004.96ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201511-06-20151,000,0004.58ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201512-06-20151,000,0004.41ซื้อ
ภัทรา บุศราวงศ์บุศราวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201512-06-2015100,0004.40ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201519-06-20151,000,0004.28ซื้อ
ภัทรา บุศราวงศ์บุศราวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201523-06-2015100,0004.28ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201529-06-2015500,0004.38ซื้อ
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201503-09-20152,000,0004.44ซื้อ
โยชิคาสึ คุราชิผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201501-10-20157,2007.65ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201507-10-20151,000,0004.53ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201527-11-2015500,0004.60ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201501-12-2015500,0004.56ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201501-12-20151,000,0004.63ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201509-12-20151,000,0004.49ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201515-12-2015700,0004.72ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201516-12-20151,500,0004.79ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201517-12-20151,000,0004.96ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201629-12-2015500,0005.10ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201630-12-2015500,0005.20ขาย
ภัทรา บุศราวงศ์บุศราวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201605-01-2016150,0005.20ขาย
ปรีชา รัทยานนท์รัทยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201630-11--0001500,0005.15ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201606-01-2016500,0005.25ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201607-01-2016500,0005.45ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201608-01-2016500,0005.60ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201608-01-2016800,0005.53ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201608-01-2016200,0005.55ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-2016500,0005.70ขาย
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-20161,000,0005.63ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-2016200,0005.78ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201612-01-2016500,0005.90ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201613-01-2016100,0006.00ขาย
ภัทรา บุศราวงศ์บุศราวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201618-01-2016150,0006.00ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-2016500,0006.05ขาย
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-20161,503,524,0780.00โอนออก
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201629-01-2016582,024,0780.00รับโอน
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์บุตรหุ้นสามัญ01-02-201629-01-2016921,500,0000.00รับโอน
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201603-03-2016500,0004.94ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201630-03-2016500,0005.75ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201604-04-2016500,0006.15ขาย
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201613-06-2016388,064,2084.20ขาย
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201613-06-2016582,024,0784.20ขาย
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์บุตรหุ้นสามัญ15-06-201613-06-2016921,500,0004.20ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201614-06-2016500,0005.80ซื้อ
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201614-06-2016500,0006.25ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201615-06-2016500,0006.35ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201618-08-20161,000,0007.58ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201626-08-2016500,0007.65ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-2016500,0006.90ซื้อ
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201622-09-2016500,0007.20ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201628-09-2016700,0007.15ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201629-09-2016700,0007.10ขาย
ธนภัทร งามปลั่งงามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201607-10-2016100,0007.00ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201701-09-2017500,0006.20ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201715-09-2017500,0006.30ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201721-09-20171,000,0006.55ขาย
ปรีชญา รัศมีธานินทร์รัศมีธานินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201702-10-20176,000,0000.00โอนออก
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201711-10-20176,000,0000.00โอนออก
บวรนวเทพ เทวกุลเทวกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201711-10-20176,000,0000.00โอนออก
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์แบเลเว็ลด์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201727-12-20171,761,588,2864.70ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3