ADVANC 222 ( 4.00 1.83% )

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ADVANC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201124-11-20115,000145.00ขาย
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201210-01-20125,000154.00ขาย
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201201-03-20125,000161.00ขาย
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201202-03-201210,000162.50ขาย
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณคู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201213-03-201210,000164.00ขาย
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณคู่สมรสหุ้นสามัญ16-03-201214-03-201210,000169.00ขาย
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณคู่สมรสหุ้นสามัญ16-03-201215-03-201215,000170.00ขาย
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201220-03-201220,000174.50ขาย
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201221-03-20125,000179.00ขาย
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201222-03-20125,000180.00ขาย
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201209-05-201210,000189.50ขาย
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201207-06-201210,000177.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201215-06-20125,000172.00ซื้อ
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201210-07-201225,000199.50ขาย
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201214-09-20125,000214.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201227-09-20125,000213.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201204-10-20125,000207.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201209-11-20125,000188.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201322-08-20135,000250.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201323-08-20135,000250.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201306-11-201310,000239.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201308-11-20135,000230.00ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201312-11-20131,000234.00ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201313-11-20131,000229.00ซื้อ
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201419-06-20141,000214.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201504-06-201510,000230.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201521-12-201510,000172.00ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์นิ่มพูลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-201510,000165.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3