AH 8 ( -0.10 -1.18% )

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201212-11-201220,00019.30ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201213-11-201210,00019.20ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201213-11-201220,00018.80ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201214-11-20122,00019.00ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201216-11-20128,00019.30ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201311-01-2013664,20020.33ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201314-01-201310,00022.40ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201315-01-2013390,00022.72ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201316-01-2013692,50022.76ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201317-01-2013906,80022.56ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201318-01-2013974,00022.80ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201321-01-2013809,10023.23ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201321-01-2013879,80023.56ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201323-01-2013488,70024.00ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201325-01-2013247,90024.89ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201328-01-2013464,40024.68ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201322-02-20133,00030.25ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201326-02-20134,00033.00ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201328-02-201330,00030.25ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201301-03-201315,00036.50ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201305-03-201345,00033.25ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201308-03-20133,00033.50ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201321-03-2013374,40024.69ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201322-03-2013817,20024.13ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201322-03-201320,00024.30ขาย
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201325-03-2013377,10025.14ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201327-03-2013175,10027.22ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201328-03-2013256,80026.25ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201329-03-2013185,00026.86ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201301-04-2013526,50027.61ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201303-04-2013326,20027.00ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201304-04-2013326,20027.00ซื้อ
เย็บ ซู ชวน ซูผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-2013410,10026.80ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201319-04-201310,00026.75ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201302-05-20138,50027.00ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201315-05-201310,00027.00ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201304-07-20138,30019.40ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201309-07-201325,00018.30ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201405-03-20148,60014.00ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201405-11-201440,00014.90ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201405-11-201420,00015.00ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์เพ็ชรอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201526-02-201523,20015.70ขาย
กวี เวสารัชอารีย์กุลเวสารัชอารีย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201707-07-201718,72927.50ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3