AIE 0 ( -0.01 -2.50% )

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AIE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ธารีรัตนาวิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201502-02-20151,000,0000.00โอนออก
พิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์ธารีรัตนาวิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201629-06-201612,500,0000.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3