AIT 44 ( 1.75 4.19% )

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AIT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุลเล้าเสรีวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201128-09-20114,90044.00ขาย
สมชาย วิภูภิญโญวิภูภิญโญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201103-10-201111,00041.75ขาย
ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุลเล้าเสรีวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201110-10-20116,60042.11ขาย
ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุลเล้าเสรีวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201111-10-20112,90042.50ขาย
ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุลเล้าเสรีวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201113-10-201113,10043.00ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ฉัตราฐิติพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201108-11-20115,00048.00ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ฉัตราฐิติพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201110-11-20111,00047.25ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ฉัตราฐิติพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201115-11-20111,00048.25ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ฉัตราฐิติพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201229-12-20113,00047.25ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ฉัตราฐิติพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201230-12-20113,00047.25ขาย
นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ฉัตราฐิติพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201209-01-201212,00049.79ขาย
ภิสัก จารุดิลกจารุดิลกคู่สมรสหุ้นสามัญ24-02-201222-02-2012200,0000.00โอนออก
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201226-03-201250,00060.35ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201227-03-201220,00060.50ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201228-03-201215,00061.33ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201229-03-201215,00062.08ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201202-04-2012200,00064.81ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201203-04-201240,00064.88ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201204-04-20121,200,00064.75ขาย
อัศวิน กังวลกิจกังวลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201210-04-20126,00063.25ขาย
อัศวิน กังวลกิจกังวลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201210-04-201227,00063.50ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ18-05-201215-05-2012100,00051.75ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ18-05-201216-05-2012110,00051.92ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201222-05-2012410,00051.48ซื้อ
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201214-08-201230,00054.58ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201215-08-201228,50054.91ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201216-08-201226,50055.00ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201221-08-201215,00055.00ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201226-09-201210,00053.75ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201227-09-201226,80054.91ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201228-09-201233,20056.45ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201203-10-201220,00057.25ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201205-10-201212,10063.50ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201208-10-201210,00062.25ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201209-10-201280,00063.00ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201209-11-20125,00060.50ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201212-11-201225,00060.60ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201213-11-201220,00061.13ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201315-02-2013100,00075.05ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ20-02-201315-02-2013200,00076.38ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ผลอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201315-02-201393,00075.37ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ20-02-201318-02-2013200,00081.01ขาย
ภิสัก จารุดิลกจารุดิลกคู่สมรสหุ้นสามัญ21-02-201318-02-201310,00080.00ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ22-02-201319-02-201353,30082.59ขาย
ภิสัก จารุดิลกจารุดิลกคู่สมรสหุ้นสามัญ21-02-201319-02-201310,00083.50ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ22-02-201320-02-2013116,70082.01ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ28-02-201322-02-201330,00082.00ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ01-03-201327-02-201370,00081.57ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ04-03-201328-02-201370,00081.29ขาย
อัศวิน กังวลกิจกังวลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201308-03-201337,50081.00ขาย
สุรีรัตน์ ปราชญานุกุลปราชญานุกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201311-03-201320,00084.00ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201312-03-201310,00086.50ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201312-03-2013129,00086.13ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ15-03-201313-03-201315,00087.08ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201314-03-201330,00088.58ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ18-03-201314-03-201356,00088.75ขาย
ภิสัก จารุดิลกจารุดิลกคู่สมรสหุ้นสามัญ18-03-201314-03-201330,00087.91ขาย
ภิสัก จารุดิลกจารุดิลกคู่สมรสหุ้นสามัญ25-03-201319-03-20132,20088.25ขาย
ภิสัก จารุดิลกจารุดิลกคู่สมรสหุ้นสามัญ25-03-201320-03-20132,20084.50ซื้อ
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201326-03-201360,00092.63ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201327-03-201330,00095.67ขาย
ภิสัก จารุดิลกจารุดิลกคู่สมรสหุ้นสามัญ01-04-201327-03-201350,00098.20ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201328-03-201370,000107.57ขาย
โชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201326-12-20133333.00ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ04-02-201431-01-201442,00024.97ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ06-02-201404-02-201430,00025.25ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201429-05-20141,500,00030.50ขาย
โชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201406-06-20141,000,00031.00ขาย
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201431-07-201435,00029.75ซื้อ
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201419-09-201420,00033.00ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201422-09-201420,00035.00ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201423-09-201420,00035.25ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201426-09-201420,00036.50ขาย
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201403-10-2014120,20035.75ขาย
ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์อุ่นทรพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201420-10-20144,850,0000.00โอนออก
ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์อุ่นทรพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201420-10-20143,200,0000.00โอนออก
โชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201509-06-20153,00030.00ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ13-11-201511-11-20156,129,4590.00โอนออก
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201605-02-201619,20027.36ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201611-02-20168,50027.58ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201612-02-2016210,00027.47ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201616-02-201647,70027.36ซื้อ
กิจจา เหล่าบุญชัยเหล่าบุญชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201629-08-2016120,00027.00ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201619-09-20164,30025.00ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201620-09-201661,30024.99ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201621-09-201626,30024.90ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201622-09-201680024.90ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201630-09-201610,80024.90ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201712-05-201713,40026.75ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201715-05-201714,60026.75ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-201715,00027.00ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201715-08-201730,00028.00ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารคู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201711-09-201750,00027.25ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารคู่สมรสหุ้นสามัญ22-09-201720-09-2017210,70027.93ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารคู่สมรสหุ้นสามัญ22-09-201722-09-2017159,30027.95ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารคู่สมรสหุ้นสามัญ28-09-201727-09-201710,00027.86ซื้อ
โชดิวัต ดั่นธนสารดั่นธนสารคู่สมรสหุ้นสามัญ28-09-201728-09-201720,00027.75ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201809-05-201877,60025.69ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201810-05-201840,00025.06ซื้อ
กิตติศักดิ์ สพโชคชัยสพโชคชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201811-05-201839,80024.90ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3