AMA 6 ( -0.05 -0.83% )

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AMA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201626-12-201620,00023.40ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-2016100,00024.50ขาย
ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ13-01-201709-01-201710,00024.00ขาย
รักชาติ จันทร์รอดจันทร์รอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201716-01-20178,00023.50ซื้อ
อรอุมา วิศาลสวัสดิ์วิศาลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201718-01-20172,00022.00ซื้อ
อรอุมา วิศาลสวัสดิ์วิศาลสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201724-01-20172,00023.80ขาย
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-20171,00022.00ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201709-05-201710,00022.10ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201712-05-20172,00021.00ซื้อ
สมฤทัย เส็งศรีเส็งศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201715-05-20171,50021.00ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201709-08-201710,00016.90ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201710-08-2017100,00017.10ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201710-08-2017100,00017.20ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-20172,00016.90ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-20172,00016.70ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-20173,00016.50ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-201750,00016.60ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201715-08-20171,00015.70ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201716-08-201750,00016.10ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201716-08-2017100,00016.20ซื้อ
พิเชษฐ ยอดวิเชียรยอดวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201722-08-20171,00016.60ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201723-08-20171,00016.30ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201729-08-20171,00017.50ซื้อ
พิเชษฐ ยอดวิเชียรยอดวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201729-08-20174,00017.50ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201729-08-201739,00017.40ซื้อ
ภัคจิรา รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201715-08-201710,00016.00ซื้อ
ภัคจิรา รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201715-08-201710,00016.30ซื้อ
ภัคจิรา รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201715-08-201710,00016.50ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201716-08-201742,90016.10ซื้อ
ภัคจิรา รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201730-08-201710,00017.50ซื้อ
รักชาติ จันทร์รอดจันทร์รอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201705-10-201750017.50ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201709-11-2017200,00017.40ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201709-11-201750,81017.30ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201710-11-2017197,20017.40ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201722-11-2017100,00017.40ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201722-11-2017100,00017.30ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201730-11-201790,10017.20ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201701-12-2017102,70017.10ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201707-12-2017106,30016.90ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-20171,00016.70ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-20171,00016.50ซื้อ
สมฤทัย เส็งศรีเส็งศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-20174,00016.80ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201712-12-20171,00015.70ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201712-12-20171,00015.50ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201712-12-20171,00015.30ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201712-12-2017200,00015.50ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201713-12-20171,00015.60ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201713-12-20171,00015.50ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201718-12-20171,00015.60ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201721-12-201750,00015.30ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201726-12-20171,00015.30ซื้อ
พิเชษฐ ยอดวิเชียรยอดวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201803-01-20181,50016.00ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201821-12-201750,00015.20ซื้อ
รักชาติ จันทร์รอดจันทร์รอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201810-01-201837,50016.20ซื้อ
รักชาติ จันทร์รอดจันทร์รอดผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201810-01-201837,50016.20ขาย
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201812-01-2018100,00016.20ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201817-01-20181,00015.80ซื้อ
พิเชษฐ ยอดวิเชียรยอดวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201818-01-20181,70015.80ซื้อ
พิเชษฐ ยอดวิเชียรยอดวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201807-03-20181,30016.60ซื้อ
ธนิสร กร้ำมาตรกร้ำมาตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-20183,00016.50ขาย
สมฤทัย เส็งศรีเส็งศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-20182,50010.10ซื้อ
พิเชษฐ ยอดวิเชียรยอดวิเชียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-20182,00010.00ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201809-05-2018100,0008.90ซื้อ
พิศาล รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201809-05-2018100,0008.95ซื้อ
เกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่งเกียรติสูงส่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201805-07-20185,0005.55ซื้อ
เกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่งเกียรติสูงส่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201806-07-201810,0005.65ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3