AMATAV 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AMATAV “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
แมทส์ แอนเดอร์ส ลุนด์ควิสท์แอนเดอร์สผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201612-09-201630,0007.25ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3