AP 6 ( 0.05 0.81% )

บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ AP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201206-03-2012504,0005.88ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201208-03-2012200,0005.90ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201219-03-20122,500,0005.99ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201219-03-2012120,0006.00ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201220-03-20122,500,0005.99ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201229-03-201249,0006.00ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201230-03-201220,0006.10ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201230-03-2012300,0006.00ขาย
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201202-04-2012230,0006.15ขาย
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201202-04-2012200,0006.20ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201202-04-201270,0006.15ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201202-04-2012220,0006.20ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201202-04-2012100,0006.25ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201202-04-201225,0006.15ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201202-04-201220,0006.20ขาย
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201203-04-2012100,0006.40ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201219-04-201220,0006.40ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201219-04-201210,0006.45ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201219-04-201220,0006.50ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201220-04-201220,0006.60ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201220-04-201220,0006.75ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201220-04-201220,0006.80ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201220-04-2012100,0006.60ขาย
ภมร ประเสริฐสรรค์ประเสริฐสรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201225-04-2012478,2006.72ซื้อ
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201202-05-2012150,0007.00ขาย
มาโรจน์ วนานันท์วนานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201231-05-2012110,0006.85ขาย
มาโรจน์ วนานันท์วนานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201208-06-201250,0006.90ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201211-06-201240,0007.05ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201214-06-201220,0007.05ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201218-06-201220,0007.15ขาย
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201221-06-2012100,0007.30ขาย
ภมร ประเสริฐสรรค์ประเสริฐสรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201221-06-201250,0007.25ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201227-06-2012250,0007.10ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201227-06-2012200,0007.15ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201227-06-2012200,0007.20ขาย
กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลพงศ์ปูชนีย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201228-06-2012400,0007.33ขาย
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201228-06-2012200,0007.30ขาย
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201228-06-2012200,0007.35ขาย
ภมร ประเสริฐสรรค์ประเสริฐสรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201228-06-2012250,0007.30ขาย
มาโรจน์ วนานันท์วนานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201228-06-2012100,0007.25ขาย
วิทการ จันทวิมลจันทวิมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201228-06-201265,0007.30ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201228-06-2012100,0007.30ขาย
ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลสื่อไพศาลคู่สมรสหุ้นสามัญ03-07-201229-06-2012300,0007.35ขาย
วิทการ จันทวิมลจันทวิมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201229-06-2012100,0007.30ขาย
มาโรจน์ วนานันท์วนานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201203-07-2012150,0007.30ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201203-07-201220,0007.30ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201203-07-2012100,0007.30ขาย
กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลพงศ์ปูชนีย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201205-07-2012600,0007.35ขาย
ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลสื่อไพศาลคู่สมรสหุ้นสามัญ06-07-201205-07-2012250,0007.35ขาย
มาโรจน์ วนานันท์วนานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201205-07-2012150,0007.30ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201205-07-2012100,0007.30ขาย
วิทการ จันทวิมลจันทวิมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201206-07-2012100,0007.30ขาย
วิทการ จันทวิมลจันทวิมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201206-07-201250,0007.35ขาย
กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลพงศ์ปูชนีย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201216-07-2012360,0007.52ขาย
ภมร ประเสริฐสรรค์ประเสริฐสรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201216-07-2012200,0007.40ขาย
มาโรจน์ วนานันท์วนานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201216-07-201250,0007.45ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201216-07-201260,0007.45ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201216-07-2012100,0007.50ขาย
โอภาส เรืองรจิตปกรณ์เรืองรจิตปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201216-07-20121,775,5007.50ขาย
โอภาส เรืองรจิตปกรณ์เรืองรจิตปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201216-07-2012327.35ขาย
โอภาส เรืองรจิตปกรณ์เรืองรจิตปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201216-07-2012487.30ขาย
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201217-07-2012110,0007.35ขาย
ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลสื่อไพศาลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-07-201218-07-2012300,0007.60ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201219-07-2012100,0007.60ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201219-07-201224,6007.70ขาย
ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลสื่อไพศาลคู่สมรสหุ้นสามัญ01-08-201231-07-2012250,0007.40ขาย
ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลสื่อไพศาลคู่สมรสหุ้นสามัญ01-08-201231-07-201273,5007.45ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201203-08-201275,4007.60ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201221-08-2012150,0008.10ขาย
กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลพงศ์ปูชนีย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201222-08-2012600,0008.25ขาย
กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลพงศ์ปูชนีย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201222-08-2012408.00ขาย
ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลสื่อไพศาลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201224-08-201276,5008.15ขาย
ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลสื่อไพศาลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201228-08-2012100,0008.20ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201207-09-2012100,0008.05ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-201250,0008.25ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-201250,0008.30ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201211-09-201220,0008.45ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201211-09-201220,0008.65ขาย
วิทการ จันทวิมลจันทวิมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201214-09-201245,0008.35ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201220-09-201220,0008.50ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201221-09-201230,0008.55ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201224-09-201250,0008.65ขาย
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201225-09-2012480,0008.70ขาย
มาโรจน์ วนานันท์วนานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201225-09-2012400,0008.45ขาย
วิทการ จันทวิมลจันทวิมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201225-09-2012260,0008.41ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201225-09-201240,0008.85ขาย
สมชาย วัฒนเสาวภาคย์วัฒนเสาวภาคย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201225-09-201250,0008.65ขาย
โอภาส เรืองรจิตปกรณ์เรืองรจิตปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201225-09-2012840,0008.69ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201226-09-2012368,0008.80ขาย
มาโรจน์ วนานันท์วนานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201226-09-201270,0008.85ขาย
มาโรจน์ วนานันท์วนานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201228-09-2012100,0009.00ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201204-10-201220,0009.00ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201217-10-2012112,0009.35ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201217-10-2012120,0009.40ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201217-10-201220,0009.30ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201203-12-201220,0009.00ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201227-12-20121,800,0008.46ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201304-01-2013200,0008.90ขาย
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201310-01-201320,0009.60ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201328-01-2013378,3009.82ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201314-02-2013161,7009.98ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201306-03-2013100,00010.40ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201307-03-2013100,00010.30ขาย
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201311-03-201380,00010.40ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201326-03-2013100,0009.75ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201329-03-2013100,0009.25ซื้อ
วิทการ จันทวิมลจันทวิมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201326-04-201320,0009.05ขาย
ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลสื่อไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201330-04-20131,080,0009.35ขาย
วรศิลป์ ศรีศรกำพลศรีศรกำพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201329-05-201348,0008.22ซื้อ
วิทการ จันทวิมลจันทวิมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201308-07-201320,0006.10ซื้อ
โอภาส เรืองรจิตปกรณ์เรืองรจิตปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201329-08-2013400,0004.91ซื้อ
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201319-09-2013300,0006.55ขาย
โอภาส เรืองรจิตปกรณ์เรืองรจิตปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201319-09-2013400,0006.20ขาย
บุญเลิศ รตินธรรตินธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201323-09-2013300,0006.20ซื้อ
วิทการ จันทวิมลจันทวิมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201314-10-201350,0005.80ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201327-12-201315,000,0004.58ซื้อ
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201327-12-201335,800,0004.58ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201406-06-2014260,0005.75ซื้อ
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201416-06-201450,0005.95ซื้อ
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201416-06-201450,0005.90ซื้อ
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201415-08-20141,000,0007.33ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201418-08-20141,000,0007.27ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201429-08-2014100,0008.15ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201429-08-2014100,0008.10ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201416-09-2014100,0007.30ซื้อ
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201417-09-2014100,0007.10ซื้อ
ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลสื่อไพศาลคู่สมรสหุ้นสามัญ22-09-201418-09-2014500,0007.25ซื้อ
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201424-12-201475,000,0006.25ขาย
อนุพงษ์ อัศวโภคินอัศวโภคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201424-12-201461,000,0006.00ขาย
โอภาส เรืองรจิตปกรณ์เรืองรจิตปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-2014100,0005.95ซื้อ
โอภาส เรืองรจิตปกรณ์เรืองรจิตปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-2014500,0006.00ซื้อ
โอภาส เรืองรจิตปกรณ์เรืองรจิตปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-2014100,0005.95ซื้อ
โอภาส เรืองรจิตปกรณ์เรืองรจิตปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-2014500,0006.00ซื้อ
ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์จันทร์พิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201513-01-201550,0006.30ขาย
พรวุฒิ สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201503-02-201560,0000.00รับโอน
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201511-02-2015187,0006.85ขาย
พรวุฒิ สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201523-02-201513,0000.00รับโอน
พรวุฒิ สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-2015600,0000.00รับโอน
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ23-04-201521-04-20151,000,0007.75ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ20-10-201516-10-20151,000,0006.08ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201501-12-2015213,4005.60ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201524-12-201525,267,0005.40ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-06-201603-06-2016500,0006.40ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-06-201603-06-2016500,0006.45ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201607-06-2016700,0006.60ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201607-06-2016300,0006.65ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201610-06-201650,0006.85ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201621-06-2016150,0006.95ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201621-06-201640,0006.90ขาย
วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201627-06-2016100,0007.25ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201626-12-20161,000,0007.05ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201628-12-201647,700,0007.20ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201628-12-20161,000,0007.35ขาย
วรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกูลวิโรจน์ธนานุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201701-06-2017220,0007.65ขาย
ภมร ประเสริฐสรรค์ประเสริฐสรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201707-06-2017172,2007.80ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ29-01-201823-01-2018300,0009.25ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ29-01-201825-01-2018300,0009.30ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ24-05-201821-05-20181,000,0009.00ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ24-05-201822-05-2018600,0009.10ขาย
พิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรคู่สมรสหุ้นสามัญ24-05-201822-05-2018400,0009.15ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3