ASIA 4 ( 0.10 2.56% )

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ASIA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201209-12-201170034.54ขาย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201213-12-20115,10033.74ขาย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201214-12-20117,00033.58ขาย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201215-12-20112,30033.61ขาย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201216-12-20111,00033.75ขาย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201219-12-20111,00033.98ขาย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201222-12-20112,00033.50ขาย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201213-01-20121,70034.28ขาย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201216-01-20121,50034.00ขาย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201224-01-20123,10035.87ขาย
อมร เตชะหรูวิจิตรเตชะหรูวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201228-02-20124,60035.00ขาย
โชติมา พัวศิริพัวศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201809-05-201816,60069.03ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3