ATP30 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ATP30 “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-12-201614-12-201650,0001.83ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-12-201615-12-2016350,0001.80ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-12-201616-12-2016800,0001.80ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ22-12-201619-12-2016414,2001.77ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ22-12-201620-12-2016385,8001.75ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-12-201626-12-2016400,0001.80ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201629-12-2016600,0001.79ขาย
ชาติชาย พานิชชีวะพานิชชีวะผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201722-12-201616,800,0000.00รับโอน
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201709-03-2017500,0001.96ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ22-03-201720-03-2017200,0001.96ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ22-03-201721-03-2017500,0001.98ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201723-03-20171,200,0002.03ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201729-03-20171,400,0002.01ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201731-03-2017600,0002.09ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสใบสำคัญแสดง13-06-201708-06-20172,000,0001.09ขาย
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจเชี่ยวชาญกิจผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-06-201709-06-201714,0621.11ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสใบสำคัญแสดง14-06-201709-06-20171,624,5001.09ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสใบสำคัญแสดง16-06-201713-06-20171,000,0001.10ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสใบสำคัญแสดง20-06-201715-06-20171,000,0001.12ขาย
ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดีแสนวันดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201720-06-201750,0001.78ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสใบสำคัญแสดง23-06-201720-06-2017500,0001.12ขาย
ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดีแสนวันดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201722-06-201721,0001.79ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสใบสำคัญแสดง26-06-201721-06-2017500,0001.11ขาย
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจเชี่ยวชาญกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201721-06-20179,5001.78ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสใบสำคัญแสดง28-06-201723-06-20172,500,0001.13ขาย
ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดีแสนวันดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201727-06-201729,0001.79ซื้อ
ธเนษฐ์ศักดิ์ แสนวันดีแสนวันดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-201729,0001.76ซื้อ
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจเชี่ยวชาญกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201721-06-201795,0001.78ซื้อ
สุกานดา พุทธรักษาพุทธรักษาคู่สมรสหุ้นสามัญ14-07-201711-07-201740,0001.70ซื้อ
สุกานดา พุทธรักษาพุทธรักษาคู่สมรสหุ้นสามัญ17-07-201712-07-201726,0001.62ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-08-201718-08-2017600,0000.83ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-08-201722-08-2017400,0000.81ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-08-201725-08-20171,068,7000.79ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-09-201714-09-2017743,8000.85ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-11-201716-11-2017156,3000.87ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-11-201716-11-2017156,3000.87ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-11-201722-11-2017100,0000.87ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-11-201723-11-2017100,0000.87ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-11-201727-11-201786,9000.87ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-11-201729-11-201773,1000.89ซื้อ
นิชานันท์ รัตนเกตุรัตนเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201729-11-201750,0001.74ซื้อ
นิชานันท์ รัตนเกตุรัตนเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-201750,0001.74ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-12-201712-12-201740,0000.85ซื้อ
ภาสกร เชี่ยวชาญกิจเชี่ยวชาญกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201811-01-201865,7501.76ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-03-201828-02-2018100,0000.90ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201805-03-201860,0000.85ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201806-03-201840,0000.88ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-03-201807-03-201850,0000.81ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-03-201809-03-20182,7000.80ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-03-201814-03-201825,3000.83ซื้อ
นิชานันท์ รัตนเกตุรัตนเกตุผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-04-201803-04-201830,0000.86ขาย
นิชานันท์ รัตนเกตุรัตนเกตุผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-04-201802-04-201850,0000.86ขาย
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-05-201822-05-201840,0000.85ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-05-201828-05-201830,0000.85ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-06-201831-05-201830,0000.85ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201820-06-201850,0000.83ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-06-201826-06-201850,0000.78ซื้อ
ปิยะ เตชากูลเตชากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ17-08-201814-08-2018455,7001.74ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3