BA 5 ( -0.25 -4.72% )

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201404-11-201450,00022.70ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201404-11-2014100,00022.45ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201404-11-2014100,00022.35ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201404-11-201450,00023.00ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201406-11-2014200,00021.90ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201406-11-2014200,00021.90ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201418-11-201450,00019.90ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201418-11-2014271,00019.90ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ศรียะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201403-11-201410,00022.70ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ศรียะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201403-11-201410,00022.60ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-201450,00019.80ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-201450,00020.60ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-201450,00020.40ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201427-11-20141,347,60020.74ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201428-11-20141,871,70021.55ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201401-12-20141,200,00022.25ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201402-12-2014700,00022.24ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201403-12-2014423,30022.30ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-20142,285,30022.34ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201408-12-20141,650,00022.54ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201409-12-2014180,00022.64ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201409-12-20141,910,00022.61ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-2014100,00022.40ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-2014100,00023.10ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-2014429,00023.00ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-20142,300,00022.85ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ศรียะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201411-12-201420,00023.00ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ศรียะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201411-12-201420,00022.80ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201415-12-20142,00020.90ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201409-12-2014100,00022.70ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-201450,00021.70ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ศรียะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201416-12-2014200,00021.90ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ศรียะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201417-12-2014200,00021.94ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-2014300,00020.10ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201429-12-2014100,00020.20ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201530-12-2014500,00019.95ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ03-02-201530-01-201547,10021.80ขาย
คมกฤช ศรียะพันธ์ศรียะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201503-03-201525,00019.70ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201501-04-20152,00019.90ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201517-04-20151,00019.60ซื้อ
คมกฤช ศรียะพันธ์ศรียะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201513-05-2015100,00019.80ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201518-05-20155,250,80020.04ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201520-05-2015511,90020.55ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201521-05-2015204,80020.70ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201522-05-20151,717,40020.98ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201521-05-2015204,80020.70ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201522-05-20151,717,40020.98ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201525-05-20152,113,00021.08ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201526-05-2015629,60021.20ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201527-05-2015459,30021.17ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201529-05-20154,400,00021.72ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201502-06-2015659,80021.59ซื้อ
ศิว์พรญาดา ปราชญาอัฐฐเมธีปราชญาอัฐฐเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201521-05-20152,00020.70ซื้อ
ศิว์พรญาดา ปราชญาอัฐฐเมธีปราชญาอัฐฐเมธีผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201503-06-201510,00021.50ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201505-06-2015200,00021.55ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ08-06-201505-06-2015100,00021.50ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201508-06-20151,540,50021.69ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201508-06-201548,00021.80ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201508-06-20151,540,50021.69ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201509-06-20151,800,00021.66ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ10-06-201509-06-2015100,00021.70ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ10-06-201509-06-201552,00021.80ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201510-06-20151,150,00021.65ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201511-06-20151,951,90021.75ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201512-06-2015200,00022.00ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201512-06-2015100,00022.00ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201515-06-2015847,40022.19ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201516-06-2015300,00022.27ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201518-06-2015300,00022.30ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201519-06-20151,800,00020.90ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201519-06-2015400,00021.05ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ22-06-201519-06-2015100,00021.70ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201523-06-2015614,70021.53ซื้อ
ศราวุธ ทองเล็กทองเล็กคู่สมรสหุ้นสามัญ25-06-201502-06-20155,00021.90ขาย
ศราวุธ ทองเล็กทองเล็กคู่สมรสหุ้นสามัญ25-06-201503-06-20155,00021.50ขาย
ศราวุธ ทองเล็กทองเล็กผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201508-06-201529,00021.60ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201524-06-2015300,00021.60ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201525-06-20151,100,00021.82ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201526-06-2015300,00022.10ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ30-06-201526-06-2015100,00022.20ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ30-06-201529-06-2015100,00021.70ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201530-06-2015200,00022.20ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ02-07-201530-06-2015100,00022.20ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201502-07-20151,900,00022.14ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201503-07-20151,250,00022.22ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201506-07-2015950,00022.00ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ07-07-201506-07-2015100,00022.00ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201507-07-20151,837,80022.14ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201508-07-20151,750,00022.14ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201508-07-20151,877,90022.14ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201510-07-2015116,90022.20ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ15-07-201513-07-20155,80022.50ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201514-07-2015200,00022.70ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ15-07-201514-07-201594,20022.50ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201514-08-20153,366,10020.62ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-20153,536,00021.21ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201518-08-20154,900,00020.18ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201519-08-20152,397,70020.22ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ20-08-201519-08-2015100,00020.20ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201520-08-20152,544,50020.47ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ09-09-201504-09-20155,10020.80ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ11-09-201509-09-201594,90020.80ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201525-09-201511,000,00020.00ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ01-10-201529-09-201562,10019.50ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ08-10-201506-10-201589,80019.50ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ13-10-201509-10-20151,70020.10ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ14-10-201513-10-2015148,30020.10ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ05-11-201504-11-2015100,00020.30ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ06-11-201505-11-2015100,00020.10ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201513-11-20151,800,00020.50ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201516-11-2015187,20020.40ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201518-11-20151,300,00021.76ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201519-11-20151,766,50022.07ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201520-11-20154,053,90022.68ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201523-11-20152,423,00023.20ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201524-11-20156,001,90023.35ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ25-11-201524-11-2015100,00023.50ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201525-11-20156,506,70023.24ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201526-11-20154,100,00023.23ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201527-11-20155,686,00022.99ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201525-11-201521,90023.50ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201502-12-2015200,00022.40ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-201540,000,0000.00โอนออก
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201503-12-201540,000,0000.00รับโอน
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201504-12-20153,003,00021.66ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201508-12-20156,030,00021.58ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201509-12-20155,169,90021.38ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201511-12-20155,050,10022.28ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201516-12-20153,800,00022.63ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201517-12-20156,124,70022.77ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201517-12-2015300,00022.80ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201518-12-20151,900,00022.81ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-2015300,08022.89ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-2015150,00023.00ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-2015115,10022.98ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201524-12-20151,280,00022.83ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201525-12-201536,000,0000.00โอนออก
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201528-12-201536,000,0000.00รับโอน
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201604-01-2016203,00023.60ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201604-01-20164,529,60023.05ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201606-01-20164,391,00023.72ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201608-01-20168,378,80024.47ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-2016300,00025.00ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201612-01-20165,599,00024.88ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201613-01-201650,00025.00ขาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201614-01-2016300,00021.60ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-2016190,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-2016100,000,0000.00โอนออก
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-201650,000,0000.00โอนออก
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-2016190,000,0000.00รับโอน
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ01-02-201629-01-2016100,00024.30ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201629-01-20168,032,20024.40ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201626-02-20163,645,40024.40ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201626-02-20163,645,40023.04ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-20161,774,00023.28ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201629-02-20163,284,50023.16ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201602-03-20165,070,60023.93ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201603-03-20168,147,90024.47ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201604-03-20161,800,00024.65ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201607-03-2016100,00024.55ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201609-03-20161,809,80023.56ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201610-03-20161,645,80023.49ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201611-03-2016426,60023.57ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201614-03-20164,112,80024.29ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201615-03-20168,742,30024.73ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201616-03-20162,017,10025.01ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201617-03-20161,036,80024.99ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201618-03-20163,388,00024.94ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201623-03-20161,776,00024.95ซื้อ
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201631-03-20161,444,10025.09ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201605-04-2016200,00026.00ขาย
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ปิยะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201618-05-201620,00023.40ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201627-06-20161,00022.50ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201612-07-2016200,00023.00ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201613-07-2016500,00022.70ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201614-07-20161,494,30022.30ขาย
ตรีศรัณย์ สีตกะลินสีตกะลินคู่สมรสหุ้นสามัญ15-08-201604-08-201610,00022.70ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201618-08-2016569,70024.20ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201622-08-20165,036,00024.54ขาย
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ปิยะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201624-08-201620,00025.50ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201624-08-20163,000,00025.25ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201625-08-20163,500,00025.50ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201626-08-20161,684,90025.25ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201631-08-201610,00024.90ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์สติธโรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201611-08-201620,00024.40ขาย
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์สติธโรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201601-09-20163,00024.90ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201601-09-201610,00024.90ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์สติธโรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201602-09-201614,00024.59ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201602-09-201630,00024.80ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-201645,00024.29ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201606-09-201670023.70ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201608-09-2016254,80023.10ขาย
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์สติธโรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201608-09-20162,00023.30ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201608-09-201650,00023.42ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-201650,00022.88ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201612-09-20163,00022.40ซื้อ
ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสงถนัดช่างแสงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201609-09-201610,00022.90ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201620-09-20161,00023.50ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201629-09-20162,00024.50ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201603-10-20161,715,10025.00ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201604-10-20163,000,00025.50ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201607-10-2016215,90025.00ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201611-10-20164,00023.30ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์สติธโรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201611-10-20162,00023.45ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201612-10-20162,00022.45ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-20164,00021.35ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์สติธโรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201615-11-20165,00024.50ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201617-11-2016521,10024.10ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201621-11-20161,743,30023.86ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201622-11-2016390,00023.90ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201630-11-20161,187,60023.82ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201601-12-20162,00023.15ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201606-12-20163,059,80023.03ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201602-12-20161,00022.90ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201625-11-20162,246,60023.91ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201607-12-2016725,00023.15ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201609-12-20162,00022.75ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201614-12-20163,00022.40ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201619-12-2016500,00022.80ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201620-12-201640,40022.70ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-20162,00022.20ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201716-01-2017100,00022.60ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201717-01-20172,00022.40ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ19-01-201717-01-2017100,00022.40ซื้อ
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201717-01-2017200,10022.50ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201718-01-2017100,00022.20ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201719-01-20172,213,90022.30ขาย
อาริญา ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201720-01-20173,788,40022.32ขาย
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ปิยะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201728-02-201734,00019.80ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201706-03-2017200,00019.80ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201707-03-20172,30019.50ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201706-03-2017100,00019.80ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201708-03-2017100,00019.40ซื้อ
ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสงถนัดช่างแสงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201710-03-201710,00019.50ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201710-03-2017200,00019.50ซื้อ
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201715-03-201725,90019.80ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201716-03-2017174,10019.80ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201716-03-2017100,00020.00ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201721-03-2017300,00020.30ขาย
นฤมล ใจหนักแน่นใจหนักแน่นผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201730-03-2017200,00021.10ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201710-04-20172,00020.00ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201717-04-20172,00019.90ซื้อ
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ปิยะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201712-04-201720,00020.10ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201719-04-20172,00019.80ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-20171,00019.50ซื้อ
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201719-05-2017626,90019.40ขาย
ประดิษฐ์ ทีฆกุลทีฆกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201722-05-2017373,10019.30ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201730-05-20172,00018.70ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201702-06-20172,00018.25ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201709-06-201722,10018.70ซื้อ
วิโรจน์ สติธโรปกรณ์สติธโรปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201713-06-201734,00018.80ขาย
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ20-06-201719-06-201777,90018.70ซื้อ
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ปิยะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201713-07-201724,00018.30ขาย
นิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ปิยะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201730-08-20175,00018.40ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201706-09-20172,00018.10ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201704-09-201762,60018.40ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201705-09-201737,40018.40ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201715-11-20172,00017.50ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201721-11-20172,00017.20ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201724-11-20171,00017.10ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201809-01-20182,00016.90ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201810-01-20182,00016.70ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201812-01-20182,00016.30ซื้อ
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201816-01-20182,00015.90ซื้อ
ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสงถนัดช่างแสงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201818-01-201810,00015.40ซื้อ
นฤมล น้อยอ่ำน้อยอ่ำผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201812-01-201816,40016.44ขาย
อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนาลีละวัฒน์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-20184,00013.00ซื้อ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถปราสาททองโอสถคู่สมรสหุ้นสามัญ02-07-201828-06-2018100,00013.20ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3