BANPU 12 ( -0.30 -2.52% )

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 15 มกราคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BANPU “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201128-09-201115,000564.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201129-09-20115,000556.00ซื้อ
สวัสดิภาพ กันทาธรรมกันทาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201130-09-20112,000532.00ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201107-10-201110,000540.00ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201110-10-201110,000552.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-10-201118-10-20115,000588.00ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-10-201119-10-20115,000600.00ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201104-11-201120,000579.30ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201206-01-201210,000548.00ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201210-01-201250,000570.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201208-02-201230,000626.00ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201227-02-201230,000639.46ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201220-03-201250,000607.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201230-03-201230,000606.00ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201210-04-201220,000582.00ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201211-04-201220,000576.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201211-04-201225,000574.00ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201217-04-201220,000558.00ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201218-05-201220,000502.00ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201221-05-201220,000488.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201222-05-20127,000481.14ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201228-05-20123,750464.00ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201229-05-201216,250474.00ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201225-06-201220,000443.44ขาย
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201225-06-201240,000440.00ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201227-06-201220,000440.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201218-07-201240,000462.00ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201227-07-201220,000398.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201230-07-20123,200404.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201231-07-20125,000400.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201223-08-201220,000452.00ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ05-09-201204-09-201230,000446.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201204-09-201220,000444.00ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201211-09-201210,000435.40ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201312-09-201210,000494.46โอนออก
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ24-09-201220-09-201240,000442.00ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201220-09-201270,000442.00ขาย
ระวิ คอศิริคอศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ28-09-201228-09-201215,000395.33ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201216-10-201216,950390.00ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201217-10-20123,050390.00ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201316-01-201350,000396.80ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201305-02-201332,000391.84ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201313-02-201320,000380.00ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201326-02-201320,000390.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201305-03-201378,800390.14ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ01-04-201329-03-20133,000377.00ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ02-04-201301-04-201310,000377.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201303-04-20132,000378.00ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201304-04-201310,000374.50ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-04-201305-04-20135,800364.86ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ11-04-201309-04-20139,200360.93ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-04-201317-04-20135,000355.00ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201305-08-201320,000235.00ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-08-201307-08-20135,000230.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201314-08-201350,000254.00ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201320-08-201340,000261.75ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-10-201318-09-201320,00010.00โอนออก
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201303-10-2013200,00027.75ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-04-201428-04-201450,00028.50ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201404-06-2014333,00029.90ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201405-06-2014330,00029.97ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201405-06-201410,00029.50ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201406-06-2014320,00029.98ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201409-06-2014990,00029.80ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201410-06-2014660,00029.80ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201411-06-2014667,00030.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201413-06-2014300,00030.25ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ17-06-201416-06-201420,00030.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201417-06-2014308,00030.00ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201403-07-2014140,00029.25ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201404-07-201460,00029.00ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201410-07-20141,900,00028.50ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201416-07-2014700,0000.00โอนออก
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201416-07-2014400,00030.00ซื้อ
บรรเทิง ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201520-10-20151,000,0000.00รับโอน
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201511-12-2015350,00017.44ซื้อ
วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201626-01-20163,000,00015.00ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201617-05-201690,70013.00ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201618-05-2016109,30012.35ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201622-06-20161,035,00013.60ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-06-201622-06-2016345,0008.25ขาย
อัครพงษ์ ไทยานนท์ไทยานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-06-201622-06-201615,0008.40ขาย
อัครพงษ์ ไทยานนท์ไทยานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-07-201608-07-201613,00010.00ขาย
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ22-08-201619-08-20161115.60ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง22-08-201619-08-2016119.90ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201629-08-201680,00016.10ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201629-08-2016890,00015.90ขาย
อัครพงษ์ ไทยานนท์ไทยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201601-09-201610,00015.70ซื้อ
อัครพงษ์ ไทยานนท์ไทยานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201608-09-20166,00016.00ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201710-03-20172,200,00019.30ซื้อ
อภิมุข ใต้ฟ้ายงวิจิตรใต้ฟ้ายงวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201728-04-201750,00019.20ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201719-05-2017834,00017.60ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201704-07-20179,60016.50ซื้อ
เมธี เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201729-06-2017724,50016.60ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201713-07-2017150,00015.80ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ27-07-201727-07-2017500,0000.00โอนออก
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-01-201819-01-2018500,0000.00โอนออก
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201827-03-201840,00020.60ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201828-03-201860,00020.40ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201828-03-2018100,00020.40ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201824-04-201850,00019.50ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201823-05-2018100,00021.50ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201808-06-2018100,00021.80ขาย
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201826-06-2018250,00019.40ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201826-06-2018500,00019.40ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ27-06-201826-06-2018300,00019.33ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-20181,000,00019.70ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-20182,600,00019.77ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-06-201828-06-2018100,00019.40ซื้อ
องอาจ เอื้ออภิญญกุลเอื้ออภิญญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-07-201806-07-201840,00019.70ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3