BBL 116 ( 2.50 2.21% )

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BBL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201214-10-2009100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201214-10-200931,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201216-10-200969,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201219-01-201040,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201222-01-201040,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201211-02-201030,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201212-02-201030,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201208-03-201030,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201208-03-201030,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201208-03-201030,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201209-03-201030,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201210-03-201030,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201211-03-201030,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201214-10-2011100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201214-10-2011100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201218-10-2011100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201221-10-2011100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201231-10-2011100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201208-11-2011100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201209-11-2011100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201210-11-2011100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201218-11-2011100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201218-11-2011100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201209-12-201160,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201209-12-201160,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201205-01-2012120,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201205-01-201260,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201206-01-201260,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201217-02-201258,800000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201217-02-20124,100000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201201-03-2012100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201201-03-2012100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201202-03-2012100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201206-03-201230,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201206-03-201220,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201208-03-2012100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201208-03-201210,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201213-03-2012100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201219-03-2012100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201219-03-201254,700000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201221-03-2012100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201221-03-2012100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201204-04-2012100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201205-04-2012100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201224-04-2012100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201224-04-2012100,000000.00รับโอน
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201225-04-2012100,000000.00โอนออก
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชบุตรหุ้นสามัญ31-08-201225-04-2012100,000000.00รับโอน
โกวิทย์ โปษยานนท์โปษยานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-08-201206-07-20125,000195.00ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201230-11-20123,000183.67ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201212-12-20121,000191.50ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201213-12-20121,000191.50ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201214-12-20126,000193.33ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201218-12-20128,000195.75ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201219-12-20128,000198.00ขาย
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201322-01-2013500197.00ซื้อ
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201325-01-201310,000201.50ขาย
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201328-01-20131,300209.00ซื้อ
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201301-02-20135,000214.00ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201320-02-20134,000219.00ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201322-02-20135,000227.00ขาย
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201316-05-2013100221.00ขาย
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201317-05-2013300221.00ขาย
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201303-06-2013500203.00ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201304-06-2013500205.00ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201311-07-2013400203.50ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201321-11-20131,300194.03ขาย
ชาตรี โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201402-01-2014300,000167.50ซื้อ
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201412-09-20145,000208.00ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201416-09-20145,000209.00ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201417-09-20145,000211.00ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201422-09-20145,000212.00ขาย
กุลธิดา ศิวยาธรศิวยาธรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201423-09-201410,000213.00ขาย
ชอง โทโทผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201425-09-20142,000214.50ซื้อ
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201429-10-201458,500195.50ซื้อ
ชาติศิริ โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ30-10-201429-10-201463,500196.00ซื้อ
ชาญ โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201419-12-2014200,000193.50ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201528-04-2015300185.00ขาย
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201516-07-20151,200179.00ขาย
ชาตรี โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201514-12-2015300,000145.00ซื้อ
ปิติ สิทธิอำนวยสิทธิอำนวยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201618-01-20165,000144.19ซื้อ
ชอง โทโทผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201619-01-20167,000149.29ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3