BCPG 16 ( 0.10 0.65% )

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 สิงหาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BCPG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201603-10-2016200,00011.55ซื้อ
พิชัย ชุณหวชิรชุณหวชิรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201605-10-2016200,00012.30ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201623-12-201620,00013.80ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201710-01-201750,00013.90ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201708-03-201750,00012.40ซื้อ
ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณวงษ์สุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201702-06-201730,00014.80ขาย
สมชาย เกษมล้นนภาเกษมล้นนภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201718-08-201737,00015.50ขาย
คณิต สาพิทักษ์สาพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201718-08-201737,50015.65ขาย
พงษ์ศักดิ์ ชะนะมาชะนะมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201718-08-201713,81715.58ขาย
พงษ์ศักดิ์ ชะนะมาชะนะมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201707-09-20175,00016.00ขาย
คณิต สาพิทักษ์สาพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201721-09-201737,50017.49ขาย
สมชาย เกษมล้นนภาเกษมล้นนภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201722-09-201737,00017.50ขาย
พงษ์ศักดิ์ ชะนะมาชะนะมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201720-09-201716,00016.64ขาย
ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณวงษ์สุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201726-09-201754,00019.00ขาย
ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณวงษ์สุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201823-02-201837423.47ขาย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201810-04-201850,00017.70ซื้อ
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชโควาวิสารัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201821-06-201850,00017.40ซื้อ
สมชาย เกษมล้นนภาเกษมล้นนภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201814-08-201839,00018.30ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3