BEM 9 ( 0.20 2.40% )

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BEM “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วัลลภา อัสสกุลอัสสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201605-01-2016420,5004.92ขาย
วัลลภา อัสสกุลอัสสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201605-01-201654.94ขาย
วัลลภา อัสสกุลอัสสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201608-01-201619,4005.30ขาย
วัลลภา อัสสกุลอัสสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201611-01-2016556,3915.30ขาย
วัลลภา อัสสกุลอัสสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201611-01-2016500,0005.50ขาย
อัลวิน จีจีคู่สมรสหุ้นสามัญ11-05-201610-05-2016386.10ขาย
อัลวิน จีจีคู่สมรสหุ้นสามัญ11-05-201610-05-2016302,9006.15ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201602-06-201638,0006.40ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201606-06-20162,062,0006.40ขาย
วิทูรย์ หทัยรัตนาหทัยรัตนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201614-06-20162,100,0006.40ขาย
สุพงศ์ ชยุตสาหกิจชยุตสาหกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201615-06-201661,9006.40ขาย
สุพงศ์ ชยุตสาหกิจชยุตสาหกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201622-06-20162,040,6276.45ขาย
วิฑูร เตชะทัศนสุนทรเตชะทัศนสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201622-06-20161,500,0006.50ขาย
วิฑูร เตชะทัศนสุนทรเตชะทัศนสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201627-06-2016602,5006.80ขาย
วิทูรย์ หทัยรัตนาหทัยรัตนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201630-06-20162,5276.95ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-09-201612-09-2016100,0006.80ซื้อ
สมบัติ กิจจาลักษณ์กิจจาลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-20161,000,0006.20ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ตรีวิศวเวทย์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-10-201610-10-2016200,0006.80ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3