BH 144 ( -0.50 -0.35% )

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สิน อนุราษฎร์อนุราษฎร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201128-10-201110,000039.50ขาย
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201213-03-201210,000052.62ซื้อ
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201214-03-201210,000054.25ซื้อ
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201227-07-201212,000076.04ซื้อ
สิน อนุราษฎร์อนุราษฎร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201224-12-201230,000074.25ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201307-01-2013100,000076.88ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201311-02-2013150,000078.00ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201325-03-201360,000083.40ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201328-03-201310,000086.50ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201309-04-201310,000080.25ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201309-05-201320,000084.88ขาย
ชอง โทโทคู่สมรสหุ้นสามัญ19-08-201325-06-20131,700,000001.00ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201313-08-201350,000090.75ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201318-11-201332,300093.00ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201326-11-201332,300090.75ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201327-11-201325,000090.15ซื้อ
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201405-02-201430,000082.75ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201404-04-2014100,000099.63ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201419-08-20142,000134.00ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201420-08-201438,000134.00ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201401-09-201449,600140.00ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-09-201401-09-201430,000140.00ขาย
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201426-11-20142,000,000138.00ซื้อ
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201508-01-201514,000000.00โอนออก
ลินดา ลีสหะปัญญาลีสหะปัญญาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201508-01-20157,000000.00โอนออก
สุวรรณ วลัยเสถียรวลัยเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201528-01-20153,000159.50ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-04-201516-04-201515,000000.00รับโอน
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201507-05-20157,800165.00ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201522-06-201516,500181.50ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201511-08-201542,200208.90ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-201516,500213.00ขาย
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ25-09-201523-09-20152,000215.50ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201509-10-201510,000235.00ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201512-10-201510,000235.00ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-11-201529-10-20154,000212.00ซื้อ
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201526-11-20151,000215.00ซื้อ
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201524-12-20153,000198.83ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201605-01-201619,000214.00ขาย
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201613-01-20168,800226.00ขาย
ชัย โสภณพนิชโสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ22-06-201620-06-20165,000182.50ซื้อ
สรดิษ วิญญรัตน์วิญญรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201730-08-201741,200217.73ขาย
นาย ชานนท์ โสภณพนิชชานนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-05-20210000.00รับโอน
นาย ชัย โสภณพนิชชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-01-2021150,000117.67ขาย
นาย ชัย โสภณพนิชชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-01-202134,900125.00ซื้อ
นาย ชัย โสภณพนิชชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-01-202130,000124.50ซื้อ
นาย ชอง โทชองคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชนิดา โสภณพนิช)หุ้นสามัญ01-01-197018-12-20201,000,000108.00ซื้อ
นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชานเบอร์นาร์ดผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-12-20201,500,000108.00ซื้อ
นาย ชัย โสภณพนิชชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นุชนารถ โสภณพนิช)หุ้นสามัญ01-01-197017-08-2020335,150000.00รับโอน
นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชานเบอร์นาร์ดผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197028-02-202039,300127.00ซื้อ
นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชานเบอร์นาร์ดผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197002-03-202023,500130.50ซื้อ
นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชานเบอร์นาร์ดผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197002-03-202015,200129.50ซื้อ
นาย สุวรรณ วลัยเสถียรสุวรรณผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-03-202040,000129.00ขาย
นาย ชอง โทชองคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชนิดา โสภณพนิช)หุ้นสามัญ01-01-197024-09-201920,000127.00ซื้อ
นาย ชอง โทชองคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ชนิดา โสภณพนิช)หุ้นสามัญ01-01-197015-08-201910,000146.00ซื้อ
นาย ชัย โสภณพนิชชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-02-201950,000186.00ขาย
นาย ชัย โสภณพนิชชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-03-2019200,000120.59โอน
นาย ชัย โสภณพนิชชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-03-2019200,000000.00โอน
นาย ชัย โสภณพนิชชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-02-201950,000186.00ขาย
นาย ชัย โสภณพนิชชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-03-2019200,000120.59โอน
นาย ชัย โสภณพนิชชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-03-2019200,000000.00โอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3