BIGC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 08 พฤศจิกายน 2561

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BIGC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
YVES BERNARD BRAIBANT BERNARDคู่สมรสหุ้นสามัญ04-11-201127-10-20113,000104.00ซื้อ
สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201220-03-201215,000178.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3