BM 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BM “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วินัย วงศ์สว่างรัศมีวงศ์สว่างรัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-2016100,0002.88ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201720-07-2017120,0003.50ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201726-07-201712,0003.52ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201726-07-201788,0003.56ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201727-07-201717,0003.56ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201731-07-201723,0003.52ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201731-07-201720,0003.54ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201731-07-201720,0003.56ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201701-08-20175,0003.48ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201701-08-201719,0003.50ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201703-08-20175,0003.52ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201704-08-201710,0003.52ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201707-08-201720,0003.50ซื้อ
วินัย วงศ์สว่างรัศมีวงศ์สว่างรัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201710-08-201750,0003.48ซื้อ
วินัย วงศ์สว่างรัศมีวงศ์สว่างรัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-201750,0003.46ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201718-08-201735,5003.42ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201721-08-201710,0003.42ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201723-08-201710,0003.44ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201724-08-20178,9003.44ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201724-08-201710,0003.46ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201725-08-201730,0003.44ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201725-08-201710,0003.46ซื้อ
ธานิน สัจจะบริบูรณ์สัจจะบริบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201718-09-20175,000,0000.00โอนออก
ธานิน สัจจะบริบูรณ์สัจจะบริบูรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-09-201718-09-20175,000,0000.00รับโอน
ธานิน สัจจะบริบูรณ์สัจจะบริบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201719-09-20175,000,0000.00โอนออก
ธานิน สัจจะบริบูรณ์สัจจะบริบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201720-09-20175,000,0000.00โอนออก
ธานิน สัจจะบริบูรณ์สัจจะบริบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201720-09-20175,000,0000.00โอนออก
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201813-03-201810,0002.86ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201813-03-201810,0002.88ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201813-03-201810,0002.90ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201812-03-201810,0002.86ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201812-03-201810,0002.88ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201812-03-201810,0002.90ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201814-03-20185,0002.84ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201814-03-201810,0002.86ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201814-03-20185,0002.88ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-20185,0002.88ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-20185,0002.90ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201819-03-20185,0002.84ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201819-03-20185,0002.86ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201819-03-20185,0002.88ซื้อ
ธีรวัต อมรธาตรีอมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201819-03-20185,0002.90ซื้อ
วินัย วงศ์สว่างรัศมีวงศ์สว่างรัศมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201820-03-201850,0002.84ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3