BROCK 2 ( 0.08 4.08% )

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BROCK “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุรพล สติมานนท์สติมานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201304-02-2013800,000001.43ขาย
สุรพล สติมานนท์สติมานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201305-02-2013200,000001.50ขาย
เนาวนิจ ศิลปรัตน์ศิลปรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201328-02-201330,000,000000.00รับโอน
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201328-02-201350,000,000000.00รับโอน
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201306-03-201330,000,000000.00รับโอน
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201431-10-201431,100002.62ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201512-01-201530,000002.80ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201513-01-201530,000002.82ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201515-01-201520,000002.82ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201519-01-201588,900003.68ขาย
สุรพล สติมานนท์สติมานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201520-01-20151,000,000004.47ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201520-01-2015200,000004.50ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-06-201518-06-20151,000,000001.12ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-06-201519-06-20152,000,000000.00โอนออก
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-06-201519-06-201513,320,000000.00โอนออก
วิรัตน์ ชินประพินพรชินประพินพรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-06-201522-06-201535,000,000000.00โอนออก
เนาวนิจ ศิลปรัตน์ศิลปรัตน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-06-201524-06-201516,000,000000.00โอนออก
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาคู่สมรสใบสำคัญแสดง14-08-201524-07-2015800,000001.04ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201728-11-2017300,000002.90ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201706-12-2017300,100002.80ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201707-12-2017400,000002.88ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201713-12-201715,200002.86ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201714-12-20171,701,700002.83ขาย
เนาวรัตน์ สุธรรมจริยาสุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201715-12-20171,000002.86ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3