BRR 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 30 พฤศจิกายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BRR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจตั้งตรงเวชกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-2014100,0008.00ซื้อ
วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ปุญญนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201412-12-201450,0007.95ซื้อ
วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ปุญญนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201522-01-201550,0008.50ขาย
พิทักษ์ ชาวสวนชาวสวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201515-05-201510,00010.80ขาย
พิทักษ์ ชาวสวนชาวสวนผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201620-12-201618,00015.10ขาย
วรเทพ เลิศชัยอุดมโชคเลิศชัยอุดมโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201704-01-201768,90015.80ขาย
วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ปุญญนิรันดร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201823-01-201850,0008.90ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3